TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564
21/07/2564สำนักงานหอพักนักศึกษา จัดโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โดยถวายเทียนเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมจรรโลงจิตใจให้แก่บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน ที่จะต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมสืบไป


ภาพประกอบข่าว :