TH  EN

ข่าวกิจกรรม

โครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563
18/09/2563สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงานเพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ได้รับมาเพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรรุ่นใหม่

ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรที่จะเกษียณอายุงานจำนวน 3 ท่าน คือ
1.คุณพรรณี บุญแรง
2.คุณอำนวย ขีกลางดอน
3.คุณอุดมศักดิ์ วังซาว

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2563 โดยในงานได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานในพิธีและบรรยาพิเศษเรื่อง "บริหารการเงินในวัยเกษียณอย่างมีความสุข"

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องทองกวาว 2 สำนักบริการวิชาการ


ภาพประกอบข่าว :