TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพัก
10/10/2562เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 บุคลากรสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคณะทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหอพัก ณ ห้องประชุม 1 หอพักชาย อาคาร 6


ภาพประกอบข่าว :