TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

The Dorms Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ Season2 ตอน Lets grow green ปลูกป่าสัมพันธ์ หอฉันและเธอ
03/09/2562สำนักงานหอพักนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ได้จัดโครงการThe Dorms Diary ทุกความทรงจำเกิดขึ้นที่นี่ Season2 ตอน Lets grow green ปลูกป่าสัมพันธ์ หอฉันและเธอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำให้กับธรรมชาติด้วยการปลูกป่า รวมถึงได้ตระหนักถึงปัญหาของการตัดไม้ทำลายป่า และสาเหตุของเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ โดยกิจกรรมได้ทำการปลูกป่าในเขตป่าชุมชนบ้านยางปู่โต๊ะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณนิคม พุทธา ผู้ก่อตั้งค่ายเยาวชนเชียงดาว และประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการปลูกป่า และได้ทำการเดินศึกษาธรรมชาติในป่าต้นน้ำ เขตสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562


ภาพประกอบข่าว :