TH  EN

ข่าวกิจกรรม

Virtual Sports Day 2021 OOU CMU

THE DORM’S STORY เรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นเพราะเรา ตอน STORY OF GOODNEES ทำบุญหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน “ผูกพันตลอดไป จริงใจตลอดกาล” ประจำปี 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Microgreens at CMU Dorm

สืบสานประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564

บรรยายให้ความรู้ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง โรคจากการทำงาน และการใช้สิทธิ์กองทุนเงินทดแทน

บรรยายพิเศษให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสุขภาพของนักศึกษา

การประชุมมอบนโยบายการปรับแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

คำที่ต้องการค้นหา :
กลับหน้าหลัก