TH  ENG

การรายงานตัวเข้าหอพัก

การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

กำหนดเปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปและให้นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาดังนี้

  • นักศึกษารายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่หอพักนักศึกษาโดยตรง หรือช่องทางระบบรายงานตัวออนไลน์

**หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนักศึกษา


เอกสารที่ใช้รายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

  1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ()
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. เอกสารการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร ทร6. ตอน1-2   (เอกสารนี้จะได้รับจากที่ว่าการ อำเภอ หรือเทศบาลที่ท่านไปติดต่อแจ้งย้ายออก)
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
    สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรอง (เฉพาะหอพักสีชมพู)
  5. หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักภาคเรียนที่ 2/2564
  6. ใบรับมอบสิ่งของจำนวน 2 ชุด -Download-
  7. เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบเรียนรู้เกี่ยวกับหอพักนักศึกษา มช.

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าพักในหอพักนักศึกษา

         - รอประกาศอีกครั้ง -