TH  ENG

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพัก

***ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ค่าประกันความเสียหาย สำหรับนักศึกษาที่พักในหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 9 (หอพักสีชมพู), หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 10 (หอพัก 40 ปี) และหอพักนักศึกษา พื้นที่จัดการศึกษาแม่เหียะ (หอพักแม่เหียะ)***

หอพักนักศึกษา 14 อาคาร

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักชายอาคาร 5,6,7 และหอพักหญิงอาคาร 1,2,3,8

ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
- ภาคเรียนปกติ คนละ 1,200 บาท/เทอม
- ภาคเรียนฤดูร้อน คนละ 600 บาท/เทอม

ค่าสาธารณูปโภค
- ภาคเรียนปกติ คนละ 1,000 บาท/เทอม
- ภาคเรียนฤดูร้อน คนละ 400 บาท/เทอม

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 100 บาท ต่อ/เทอม

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท/ปีการศึกษา

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก (ภาคเรียนปกติ)

     สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) 2,400 บาท/เทอม
     สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป 2,200 บาท/เทอม
     ***ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดและแผนผังหอพักภายในมหาวิทยาลัย 14 อาคาร
- รีวิวภาพหอพักชายอาคาร5 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักชายอาคาร6 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักชายอาคาร7 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักหญิงอาคาร1 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักหญิงอาคาร2 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักหญิงอาคาร3 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักหญิงอาคาร8 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.


ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักชายอาคาร 3,4 และหอพักหญิงอาคาร 4,5,6,7

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ 1,500 บาท/เดือน

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา เหมาจ่าย 250 บาท/คน/เดือน

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 2,000 บาท/เทอม

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท/ปีการศึกษา

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

    สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) 10,850 บาท/เทอม
    สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป 8,750 บาท/เทอม 
     ***ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
- รายละเอียดและแผนผังหอพักภายในมหาวิทยาลัย 14 อาคาร
- รีวิวภาพหอพักชายอาคาร3 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักชายอาคาร4 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักหญิงอาคาร4 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.
- รีวิวภาพหอพักหญิงอาคาร6 แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.

หอพัก 40 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพัก 40 ปี

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ 1,450 บาท/เดือน

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำประปา หน่วยละ 10 บาท

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 2,000 บาท/เทอม

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

    สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) 9,350 บาท/เทอม
    สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป 7,250 บาท/เทอม
     ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนตลอดการเข้าพัก
     **ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดหอพัก 40 ปี

- รีวิวภาพหอพัก40ปี แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.

หอพักสีชมพู

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักสีชมพู

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ 1,200 บาท/เดือน

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย คนละ 50 บาท/เดือน

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 1,000 บาท/เทอม

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

     สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) 7,100 บาท/เทอม
     สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป 6,500 บาท/เทอม
     ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนตลอดการเข้าพัก
     **ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดหอพักสีชมพู

- รีวิวภาพหอพักสีชมพู แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.

หอพักแม่เหียะ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักแม่เหียะ

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพักเหมาจ่าย ห้องละ 1,800 บาท/เดือน (อยู่ได้ 2 คน)

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท
- ค่าน้ำประปาเหมาจ่าย คนละ 50 บาท/เดือน

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 1,000 บาท/เทอม

ค่าปรับ
- นักศึกษาจ่ายค่าห้องพักและสาธารณูปโภคล่าช้าปรับ วันละ 20 บาท

ค่าทำความสะอาด
- นักศึกษาจ่ายค่าทำความสะอาด 100 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายต่อเทอมในการเข้าพัก

     สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) แบบจ่ายเดี่ยว 5,600 บาท/เทอม
     สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป แบบจ่ายเดี่ยว 4,500 บาท/เทอม

     สำหรับนักศึกษาเข้าพักใหม่(ครั้งแรก) แบบเหมาห้อง 10,100 บาท/เทอม
     สำหรับนักศึกษาเข้าพักต่อเนื่องในเทอมถัดไป แบบเหมาห้อง 9,000 บาท/เทอม 

     ทั้งนี้นักศึกษาต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนตลอดการเข้าพัก
     **ให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพักให้ผู้ปกครองหอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก ในวันรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดหอพักแม่เหียะ

- รีวิวภาพหอพักแม่เหียะ แบบเชิงลึก โดย... คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มช.

หอพักหริภุญไชย

ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักในหอพักนักศึกษาสำหรับหอพักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
- ค่าบำรุงหอพัก คนละ  บาท/เดือน

ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า หน่วยละ  บาท

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ บาท/เทอม

ค่าปรับ
- กุญแจหาย  บาท
- คีย์การ์ดหาย/ชำรุด  บาท
- ค้างชำระค่าไฟฟ้า วันละ  บาท

รายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :
- รายละเอียดหอพักศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน

ค่าที่พักชั่วคราว

ค่าที่พักชั่วคราว

อัตราค่าที่พัก
- นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนละ 50 บาท/วัน
- นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนละ 60 บาท/วัน
- บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา คนละ 80 บาท/วัน

ค่าประกันของเสียหาย
- คนละ 50 บาท (ในกรณีที่ผู้เข้าพักได้เข้าพักเป็นกลุ่มคณะ คณะละ 20 คนขึ้นไป คณะละ 1,000 บาท)

 

เอกสารข้อมูล : ค่าที่พักชั่วคราว -Download-