TH  ENG

กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2564 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64)

ชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
( นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 และนักศึกษารุ่นพี่หอพัก 40 ปี (สมัครเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64) )

  กำหนดการชำระเงินภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64)

    • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (TCAS1) สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ที่ https://mis.cmu.ac.th/dormitory/billpayment.aspx
    • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (TCAS3) ให้ชำระเงินระหว่างวันที่ 7-12 มิ.ย. 2564 เท่านั้น
      *หากเกินกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพัก
    • นักศึกษาที่สมัครเข้าพักใหม่ในหอพัก 40 ปี (สมัครเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64) ให้ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 10-15 มิ.ย. 2564

ข้อมูลการชำระเงิน QR Code จะปรากฏระหว่างวันที่กำหนดไว้ด้านบนเท่านั้น


  หมายเหตุ : *การชำระเงินด้วยวิธี QR Payment ให้นักศึกษาทำการเข้าสู่ระบบด้วยตัวเอง เพื่อให้ระบบสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของตัวนักศึกษาเองเท่านั้น (ห้าม Capture แล้วส่งต่อให้เพื่อน หรือชำระเงินผ่าน QR Code ที่ไม่ใช่ของนักศึกษาเอง)

  1. ให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการสร้าง QR Code ที่เป็นข้อมูลของนักศึกษาเอง

     - สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ เลขบัตรประชาชน และ วัน/เดือน/ปี เกิด ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/ หลังจากการเข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประชาชน ระบบจะบังคับให้ใส่ข้อมูลบัญชีอีเมลชั่วคราว เพื่อใช้ในการส่งใบเสร็จการชำระเงิน (หากนักศึกษาได้รับบัญชีอีเมลมหาวิทยาลัย(mail@cmu.ac.th) แล้ว ระบบจะใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในการส่งใบเสร็จการชำระเงิน


     - สำหรับนักศึกษารุ่นพี่ ให้ใช้ CMU ACCOUNT (mail@cmu.ac.th) ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ https://dormitory-student.mis.cmu.ac.th/ หลังจากการเข้าสู่ระบบและได้ทำการชำระเงินแล้ว ระบบจะใช้บัญชีอีเมลมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในการส่งใบเสร็จการชำระเงิน
  2. การชำระเงินสามารถชำระเงินด้วยวิธี QR Payment เท่านั้น


      - หลังจากเข้าสู่ระบบให้เลือกรายการชำระหนี้ที่ปรากฏในระบบ และกดปุ่มชำระเงิน เพื่อสแกน QR Code ในระบบผ่าน Mobile Banking (ใช้ได้ทุกธนาคาร)