Responsive image


 เข้าสู่ระบบด้วย CMU IT ACCOUNT


 เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บริการ (สำหรับ Username ในการประเมินโดยนักศึกษา)

 Note

กำหนดการใช้งานระบบ
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ทดลองงาน)
1. ช่วงเวลาเสนอชื่อผู้ประเมิน คือ วันที่ 9-10 มกราคม 2567 (เฉพาะบุคลากรที่สังกัดงานธุรการ และงานบริการและสวัสดิการเท่านั้น สำหรับบุคลากรที่สังกัดตามหอพักต่างๆ ให้เตรียมหานักศึกษามาประเมินเหมือนเดิม)
2. ช่วงเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วันที่ 11-12 มกราคม 2567

*สำหรับการล็อคอินด้วยรหัสผู้ใช้บริการหอพักจะต้องทำการล็อคอินในหน้านี้ >>> ที่นี่

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก (Core competency) ได้ ที่นี่

**กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยอีเมลล์และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าระบบด้วย อีเมลล์และรหัสบัตรประชาชนจากตรงนี้ -คลิ๊ก-