Responsive image


 เข้าสู่ระบบด้วย CMU IT ACCOUNT


 เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บริการ (สำหรับ Username ในการประเมินโดยนักศึกษา)

 Note

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก (Core competency) ได้ ที่นี่

**กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยอีเมลล์และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าระบบด้วย อีเมลล์และรหัสบัตรประชาชนจากตรงนี้ -คลิ๊ก-