Waiting List System of University Dormitory Office CMU
Support: 053-944746

หน้าหลัก

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น.
จนถึง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น.


เงื่อนไขในการลงทะเบียน:

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เลขบัตรประชาชนในการลงทะเบียน โดย 1 เลขบัตรประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ครั้งเดียว และเลือกได้เพียง 1 หอพักเท่านั้น
  • นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลสำหรับการติดต่อที่เป็นความจริง เพื่อเจ้าหน้าที่หอพักฯจะได้สะดวกต่อการติดต่อกลับ เมื่อท่านได้รับการจัดสรรเข้าพักในหอพักนักศึกษา
  • หากพบว่าเลขบัตรประชาชนที่นักศึกษาใช้ในการลงทะเบียนไม่ตรงกับชื่อนักศึกษา เลขบัตรประชาชนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา

***หากเจ้าหน้าที่หอพักฯ ไม่ติดต่อกลับภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แสดงว่าท่านไม่ได้รับการจัดสรรให้เข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่