Waiting List System of University Dormitory Office CMU
Support: 053-944746

หน้าหลัก

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.
จนถึง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น.


เงื่อนไขในการได้รับการจัดสรรเข้าพักในหอพักนักศึกษา:

  • ระบบจะทำการสุ่มรายชื่อนักศึกษาตามจำนวนที่ว่างในหอพัก (การสุ่มรายชื่อจะเริ่ม หลังจากสิ้นสุดกำหนดการชำระเงินของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (TCAS รอบ 3,4 และ 5))
  • หากพบว่ารายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนสำรองรายชื่อ มีชื่ออยู่ในระบบจองที่พักแล้ว รายชื่อนักศึกษาจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากรายชื่อสำรองที่ลงทะเบียนไว้

เงื่อนไขในการลงทะเบียน:

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เลขบัตรประชาชนในการลงทะเบียน โดย 1 เลขบัตรประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ครั้งเดียว และเลือกได้เพียง 1 หอพักเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกห้องพักได้)
  • นักศึกษารุ่นพี่ ใช้รหัสนักศึกษา โดย 1 รหัสนักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ครั้งเดียว และเลือกได้เพียง 1 หอพักเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกห้องพักได้)
  • หากพบว่าเลขบัตรประชาชนที่นักศึกษาใช้ในการลงทะเบียนไม่ตรงกับชื่อนักศึกษา เลขบัตรประชาชนนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
  • ประกาศผลสำรองรายชื่อผ่านระบบ Waitinglist ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ http://udo.oop.cmu.ac.th/waitingListSystem หรือทางเพจเฟซบุ๊ค สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่