หัวข้อ : พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และเปิดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำแก่กรรมการหอพักนักศึกษา


 [ 2016-05-23 16:55:30 ]

     

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และเปิดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำแก่กรรมการหอพักนักศึกษา


     รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และเปิดโครงการอบรมภาวะความเป็นผู้นำแก่กรรมการหอพักนักศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 และ โรงแรมเมาท์เท่น คลิก เวลเนสส์ รีสอร์ท เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการหอพักนักศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการหอพักนักศึกษา ในการดูแลนักศึกษาในหอพักและนโยบายในการจัดกิจกรรมของหอพักนักศึกษา รวมถึงการขออนุมัติจัดกิจกรรมด้วยระบบ CMU-MIS


ภาพประกอบ


 

 


 

 


 

 


 

 


© Dormitory Chiangmai University. All Rights Reserved.
โทร 0-5394-4743, 0-5394-4747, 0-5394-4738 โทรสาร 0-5394-4700