รายการแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์

ตารางแสดงรายการแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์
สามารถเลือกดูรายการเฉพาะตามหอพักได้

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้จากช่อง Search โดยการพิมพ์ประเภทของข้อมูล แล้วระบบจะประมวลผลในการแสดงข้อมูลเอง ดังนี้
- ต้องการดูรายการเฉพาะอาคาร กรุณาพิมพ์ชื่ออาคาร เช่น หอพักชายอาคาร 6
- ต้องการดูจำนวนงานของช่างทั้งหมด กรุณาพิมพ์ชื่อช่าง เช่น นายณัฐวุฒิ
- ต้องการดูสถานะของงานแจ้งซ่อม กรุณาพิมพ์ชื่อสถานะ เช่น Success
- ต้องการดูประเภทงานหลักหรือประเภทงานย่อย กรุณาพิมพ์ชื่อประเภทงาน เช่น กระเบื้อง
- ต้องการดูรายการจากชื่อผู้แจ้งซ่อม กรุณาพิมพ์ชื่อผู้แจ้งซ่อม

Actualize : อยู่ระหว่างดำเนินการ | New รายการแจ้งซ่อมใหม่ (รอการตรวจสอบ) | Success : เรียบร้อย | Purchased : จัดจ้างบริษัทภายนอก

Actualize : อยู่ระหว่างดำเนินการ | New รายการแจ้งซ่อมใหม่ (รอการตรวจสอบ) | Success : เรียบร้อย | Purchased : จัดจ้างบริษัทภายนอก