หน้าหลัก

ประกาศ

ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาเมื่อพบว่าวัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในหอพักนักศึกษาเสียหายได้จากเมนูทางซ้ายมือ เมนู->แจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์

ขั้นตอนการแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่เสียหาย

1. สามารถใช้งานได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน

2. การแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ จะมีเมนูทางเข้าระบบอยู่ทางซ้ายมือ เมนู->แจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสำหรับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการข้อมูล

1. ใช้งานได้เฉพาะบุคลากรภายในหอพักนักศึกษาเท่านั้น

2. บุคลากรในหอพักนักศึกษาต้องใช้ IT ACCOUNT ประจำตัวของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ระบบ

3. ยกตัวอย่าง IT ACCOUNT ดังนี้ arttaniti_s@cmu.ac.th (โดยการเข้าสู่ระบบนั้นจะใช้ mail เป็น Username และไม่ต้องใส่ @cmu.ac.th)