Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2562
03/09/2562รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ ผู้อำนวยการสำนักงานหอพักนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยเบื้องต้นและซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย รวมถึงการป้องกัน การระงับเหตุ และการปฏิบัติตามแผนการอพยพผู้ประสบภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ ห้องประชุม 2 หอพักนักศึกษาชาย อาคาร 6 และหอพักนักศึกษา 16 อาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562


รูปบรรยากาศโครงการทั้งหมด


ภาพประกอบข่าว :