Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

การรายงานตัวเข้าหอพัก

การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

        นักศึกษาจะต้องรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา วันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาสมัครเข้าพัก


เอกสารที่ใช้รายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา

  1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (นักศึกษาจะต้อง print ใบสมัครไปยื่นด้วยตนเอง)
  2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  3. เอกสารการแจ้งย้ายทะเบียนราษฎร
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
    สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรอง (เฉพาะหอพักสีชมพู)
  5. หลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก
  6. ใบรับมอบสิ่งของจำนวน 2 ชุด -Download-

การปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าพักในหอพักนักศึกษา

         นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.