TH  ENG

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563