Tel. 053-944743 or 053-944749   |   TH  ENG

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563