Index

การฝึกปฏิบัติโครงการเด็กหอพักรักษาศีล 5


"สีลํ โลเก อนุตฺตรํ"
ศีล เป็นเยี่ยมในโลก

 ศีลแปลว่า ปกติ เย็นใจ และดีเลิศ ซึ่งหากคนใดมีศีลย่อมแสดงว่าเป็นคนปกติ เป็นคนใจเย็นและเป็นคนดีในสังคม นักศึกษาที่รักษาศีล 5 เป็นปกติจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณจริยธรรม นำสู่การเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสาตามข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศักษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 โครงการเด็กหอพักรักษาศีล 5 หวังว่านักศึกษาที่ได้นำหลักธรรมข้างต้นไปปฏิบัติจะเป็นผู้มีศีล ย่อมมีความสุข ประกอบด้วยสมาธิ และปัญญาในด้านการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน


โดย... สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่