จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
ค้นหารายการทั้งหมด

Loading...
เลขฎีกาบริษัท/ห้างร้านวันเดือนปีจำนวนเงินประเภทของฏีกา
20 มกราคม พ.ศ.2563 2400.00 เงินรายได้
20 มกราคม พ.ศ.2563 432323.19 เงินแผ่นดิน
20 มกราคม พ.ศ.2563 107958.00 เงินรายได้
20 มกราคม พ.ศ.2563 2300.00 เงินรายได้
20 มกราคม พ.ศ.2563 1319.31 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2563 11830.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 มกราคม พ.ศ.2563 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 มกราคม พ.ศ.2563 28636.36 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2563 4950.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 มกราคม พ.ศ.2563 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 มกราคม พ.ศ.2563 8600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 มกราคม พ.ศ.2563 25600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 มกราคม พ.ศ.2563 1800.00 เงินแผ่นดิน
16 มกราคม พ.ศ.2563 2000.00 เงินรายได้
16 มกราคม พ.ศ.2563 44904.36 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2563 10.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2563 4161.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2563 12590.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2563 1657.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 มกราคม พ.ศ.2563 750.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 มกราคม พ.ศ.2563 12500.00 เงินแผ่นดิน
15 มกราคม พ.ศ.2563 15127.20 เงินแผ่นดิน
14 มกราคม พ.ศ.2563 39216.10 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มกราคม พ.ศ.2563 2700.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มกราคม พ.ศ.2563 2297.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มกราคม พ.ศ.2563 43483.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มกราคม พ.ศ.2563 25800.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2563 1600.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2563 31000.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2563 4795.65 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2563 500403.75 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2563 459259.03 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2563 34102.88 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มกราคม พ.ศ.2563 18181.29 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 มกราคม พ.ศ.2563 43483.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 มกราคม พ.ศ.2563 6500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 มกราคม พ.ศ.2563 200.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2563 222500.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2563 200.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2563 2271.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 มกราคม พ.ศ.2563 1276.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 มกราคม พ.ศ.2563 7140.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2563 7000.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2563 29966.45 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2563 9892.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2563 4253.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มกราคม พ.ศ.2563 4048.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มกราคม พ.ศ.2563 938.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2563 1759.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2563 815.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2563 1243.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2563 10286.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2563 26427.70 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2563 8387.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มกราคม พ.ศ.2563 199109.45 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 16227.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 57349.50 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 630.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 18430.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 1120.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 2020.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 83980.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มกราคม พ.ศ.2563 18846.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 1432.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มกราคม พ.ศ.2563 240.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มกราคม พ.ศ.2563 750.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มกราคม พ.ศ.2563 4466.50 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2563 6122.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 3480.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2563 42000.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มกราคม พ.ศ.2563 1625.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 26300.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 6480.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 4774.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 2076.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 64574.50 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 545641.56 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2563 1680.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มกราคม พ.ศ.2563 21049.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 2735.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2563 4774.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2563 1904.35 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2563 9960.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 12000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 968.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 มกราคม พ.ศ.2563 180.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 มกราคม พ.ศ.2563 54.60 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 2200.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 23252.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 17590.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 119700.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 224890.95 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2563 55000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 57000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 42100.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 491.39 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2563 41916.10 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2563 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 มกราคม พ.ศ.2563 1021.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2563 204.28 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2563 12960.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2563 79600.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2563 4940.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2563 1680.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มกราคม พ.ศ.2563 24000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 มกราคม พ.ศ.2563 2200.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2563 5.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 มกราคม พ.ศ.2563 55000.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2563 245101.00 เงินแผ่นดิน
2 มกราคม พ.ศ.2563 7080.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2562 18181.29 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ธันวาคม พ.ศ.2562 50.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2562 4400.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2562 34102.88 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 8350.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 1300.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 640000.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 11200.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 -11200.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 4600.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 51707.47 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 6582.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 156.22 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 31200.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2562 77600.00 เงินรายได้
23 ธันวาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 ธันวาคม พ.ศ.2562 4800.00 เงินรายได้
23 ธันวาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
23 ธันวาคม พ.ศ.2562 59402.83 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 ธันวาคม พ.ศ.2562 11856.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 ธันวาคม พ.ศ.2562 108.07 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 ธันวาคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 ธันวาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 ธันวาคม พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2562 2450.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2562 10250.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2562 -120000.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2562 12000.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2562 1200000.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2562 262890.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2562 135318.45 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2562 20000.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 1261.53 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 34500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 2300.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 127584.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 7226.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 11100.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 9.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 10196.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 18278.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 1200000.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 256885.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 3150.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 2271.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 174.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 1276.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 98.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 -12000.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 12000.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 50.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 142864.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 3110.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 239.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 938.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 3350.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ธันวาคม พ.ศ.2562 256885.02 เงินรายได้
16 ธันวาคม พ.ศ.2562 10066.00 เงินรายได้
16 ธันวาคม พ.ศ.2562 3948.75 เงินรายได้
16 ธันวาคม พ.ศ.2562 13640.00 เงินรายได้
16 ธันวาคม พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
16 ธันวาคม พ.ศ.2562 1850.00 เงินรายได้
16 ธันวาคม พ.ศ.2562 12026.00 เงินรายได้
16 ธันวาคม พ.ศ.2562 42500.00 เงินรายได้
16 ธันวาคม พ.ศ.2562 16400.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2562 22645.60 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2562 42555.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 ธันวาคม พ.ศ.2562 2473.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 ธันวาคม พ.ศ.2562 2700.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 34102.88 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 18181.29 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 50.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 2450.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 459259.03 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 18738.81 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 1915.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 ธันวาคม พ.ศ.2562 2454.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2562 12960.00 เงินแผ่นดิน
12 ธันวาคม พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2562 29966.45 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2562 2368.50 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2562 12960.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2562 800.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2562 1200.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2562 1812.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2562 5982.70 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินแผ่นดิน
9 ธันวาคม พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
9 ธันวาคม พ.ศ.2562 8500.00 เงินรายได้
9 ธันวาคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้
9 ธันวาคม พ.ศ.2562 1553.00 เงินรายได้
9 ธันวาคม พ.ศ.2562 9350.00 เงินรายได้
9 ธันวาคม พ.ศ.2562 1812.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ธันวาคม พ.ศ.2562 50.00 เงินรายได้
9 ธันวาคม พ.ศ.2562 57782.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 220012.73 เงินแผ่นดิน
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 18506.00 เงินแผ่นดิน
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 544850.19 เงินแผ่นดิน
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 3480.00 เงินแผ่นดิน
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 46633.50 เงินแผ่นดิน
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 282.00 เงินแผ่นดิน
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 1120.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 78.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 15411.50 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 5793.75 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 2030.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 201941.45 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 52394.50 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 16227.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 653.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 20530.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 21310.80 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 7830.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 2010.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 41916.10 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 3339.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 ธันวาคม พ.ศ.2562 1021.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 ธันวาคม พ.ศ.2562 217.00 เงินแผ่นดิน
6 ธันวาคม พ.ศ.2562 5762.80 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 ธันวาคม พ.ศ.2562 50.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 ธันวาคม พ.ศ.2562 7500.00 เงินแผ่นดิน
6 ธันวาคม พ.ศ.2562 35904.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2562 300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 ธันวาคม พ.ศ.2562 904.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 ธันวาคม พ.ศ.2562 22112.00 เงินรายได้
3 ธันวาคม พ.ศ.2562 230.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 ธันวาคม พ.ศ.2562 900.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 ธันวาคม พ.ศ.2562 648.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 ธันวาคม พ.ศ.2562 2247.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ธันวาคม พ.ศ.2562 10000.00 เงินรายได้
3 ธันวาคม พ.ศ.2562 25652.00 เงินรายได้
2 ธันวาคม พ.ศ.2562 725.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 ธันวาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 ธันวาคม พ.ศ.2562 69147.65 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 ธันวาคม พ.ศ.2562 353806.00 เงินรายได้
2 ธันวาคม พ.ศ.2562 40247.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 ธันวาคม พ.ศ.2562 981.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 ธันวาคม พ.ศ.2562 523147.38 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2562 3340.00 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2562 77000.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2562 214037.72 เงินแผ่นดิน
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 137312.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1262.81 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2760.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 23781.83 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2510.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4450.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 139512.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 43483.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 177216.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 500403.75 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 43483.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4895.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 960000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2392.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 19008.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 64.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2090.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 12800.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 58016.62 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 168416.00 เงินรายได้
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 20.00 เงินรายได้
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 174912.00 เงินรายได้
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2300.00 เงินรายได้
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1050.74 เงินรายได้
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 174694.00 เงินรายได้
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 90.95 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 5724.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 45256.76 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 67556.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 9850.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 75730.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 5100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 120.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 7040.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 686508.12 เงินแผ่นดิน
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 51530.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 38000.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2020.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 861.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 5480.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 114686.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 114686.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 15360.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2550.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 3500.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1975.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 18278.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 40648.23 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 323.14 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 3150.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 8700.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 5100.00 เงินรายได้
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 37647.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 957.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2208.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 103060.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 37704.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 126.70 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4805.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 765.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 75408.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 9300.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2020.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 8890.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4250.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 44304.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4700.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 3370.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 10430.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1697.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 417.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 9600.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 3826.51 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4895.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 5900.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 16726.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 27420.00 เงินรายได้
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 981.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 196908.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 104512.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1170.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 5265.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 0.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4175.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 0.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4826.75 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 5741.75 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2040.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 204604.95 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 49889.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 590.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 20630.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2240.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 10057.15 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 36652.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 21310.80 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 6809.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2020.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1188.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 22.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1840.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 0.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 32678.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 5235.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1500.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 679.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 251000.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 54730.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1660.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 40247.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 80954.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 725.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 34252.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 398.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 11200.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 23500.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 3519.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 20426.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 214044.95 เงินแผ่นดิน
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 607673.00 เงินแผ่นดิน
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 29343.30 เงินแผ่นดิน
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 3340.00 เงินแผ่นดิน
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4175.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 2820.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 9650.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 11500.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 4600.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2562 3500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 48119.57 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 5970.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 100.58 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 7500.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 2214.90 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 10200.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 18329.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2562 5530.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 874.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 1143.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2562 5960.00 เงินรายได้
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 830.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 180.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 9000.00 เงินรายได้
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 7600.00 เงินรายได้
28 ตุลาคม พ.ศ.2562 3850.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 157950.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 946.58 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 18278.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 3200.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 13320.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 79600.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 33334.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 32847.93 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 38004.60 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 2760.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 65080.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 9500.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 5530.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 5100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 10000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 6900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 2892.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 654353.50 เงินแผ่นดิน
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 9000.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 2140.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 270.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 2700.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 2944.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 5643.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 8400.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 43.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 1535.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 1535.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 24492.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 119615.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 85000.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 46277.50 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 74500.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 87400.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 7700.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2562 8000.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 2400.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 480.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 57175.06 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 17712.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 127.33 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 2090.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 15500.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 276.00 เงินแผ่นดิน
24 ตุลาคม พ.ศ.2562 7160.00 เงินแผ่นดิน
23 ตุลาคม พ.ศ.2562 37647.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 ตุลาคม พ.ศ.2562 2208.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 ตุลาคม พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 ตุลาคม พ.ศ.2562 957.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 ตุลาคม พ.ศ.2562 2613.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 725.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 981.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 50.00 เงินรายได้
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 ตุลาคม พ.ศ.2562 1620.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 ตุลาคม พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
15 ตุลาคม พ.ศ.2562 43440.27 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 ตุลาคม พ.ศ.2562 4400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 ตุลาคม พ.ศ.2562 4400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 ตุลาคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 ตุลาคม พ.ศ.2562 4175.00 เงินรายได้
14 ตุลาคม พ.ศ.2562 3340.00 เงินแผ่นดิน
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 1800.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 6800.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 3593.66 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 501009.19 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 69872.65 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 99200.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 43440.27 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 141150.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 54000.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 45186.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 303300.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 14687.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 24583.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 5096.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 2030.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 83900.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 546895.44 เงินแผ่นดิน
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 235361.00 เงินแผ่นดิน
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 220529.80 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 15917.70 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 46477.50 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 18560.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2562 614.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2562 0.00 เงินแผ่นดิน
1 ตุลาคม พ.ศ.2562 0.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2562 0.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
1 ตุลาคม พ.ศ.2562 0.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
1 ตุลาคม พ.ศ.2562 0.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 ตุลาคม พ.ศ.2562 0.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail