จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
ค้นหารายการทั้งหมด

Loading...
เลขฎีกาบริษัท/ห้างร้านวันเดือนปีจำนวนเงินประเภทของฏีกา
20 กันยายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
20 กันยายน พ.ศ.2561 60.00 เงินรายได้
20 กันยายน พ.ศ.2561 30.00 เงินรายได้
20 กันยายน พ.ศ.2561 22910.00 เงินรายได้
20 กันยายน พ.ศ.2561 79500.00 เงินรายได้
20 กันยายน พ.ศ.2561 -5192.69 เงินรายได้
20 กันยายน พ.ศ.2561 5192.69 เงินรายได้
20 กันยายน พ.ศ.2561 775.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 11500.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 2610.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 147336.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 1755.87 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 318345.19 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 -7437.38 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 7437.38 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 11936.00 เงินรายได้
19 กันยายน พ.ศ.2561 7060.00 เงินรายได้
18 กันยายน พ.ศ.2561 575366.06 เงินแผ่นดิน
18 กันยายน พ.ศ.2561 750.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 กันยายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 กันยายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 กันยายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 กันยายน พ.ศ.2561 4580.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 กันยายน พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
18 กันยายน พ.ศ.2561 2895.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 กันยายน พ.ศ.2561 201.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 กันยายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
17 กันยายน พ.ศ.2561 3500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 กันยายน พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
17 กันยายน พ.ศ.2561 13161.00 เงินรายได้
17 กันยายน พ.ศ.2561 4740.00 เงินรายได้
17 กันยายน พ.ศ.2561 2190.00 เงินรายได้
15 กันยายน พ.ศ.2561 5400.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 72000.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 236000.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 77800.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 กันยายน พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 กันยายน พ.ศ.2561 24296.60 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 10331.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 2311.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 3867.64 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 4560.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 65410.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 1150.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 1800.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 2675.00 เงินรายได้
14 กันยายน พ.ศ.2561 9000.00 เงินรายได้
13 กันยายน พ.ศ.2561 15322.00 เงินรายได้
13 กันยายน พ.ศ.2561 1684.00 เงินรายได้
13 กันยายน พ.ศ.2561 1516.00 เงินรายได้
13 กันยายน พ.ศ.2561 112.00 เงินรายได้
13 กันยายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 130085.25 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 1134.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 80236.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 10400.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 546.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 257.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 23375.50 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 1102.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 4417.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 156278.30 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 23762.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 55444.25 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 12360.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 12070.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 11368.90 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 11206.85 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 2918.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 15329.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 5820.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กันยายน พ.ศ.2561 37538.93 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กันยายน พ.ศ.2561 19961.93 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กันยายน พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กันยายน พ.ศ.2561 7200.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กันยายน พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กันยายน พ.ศ.2561 16416.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 750.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กันยายน พ.ศ.2561 1562.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กันยายน พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กันยายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กันยายน พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 10250.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 44894.00 เงินรายได้
12 กันยายน พ.ศ.2561 6550.00 เงินแผ่นดิน
12 กันยายน พ.ศ.2561 10850.00 เงินรายได้
11 กันยายน พ.ศ.2561 360.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 17241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 37629.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 4198.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 5524.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 14500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 2128.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กันยายน พ.ศ.2561 340.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 24543.55 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 4476.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 18669.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 2090.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 595.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 743.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 22393.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 5289.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กันยายน พ.ศ.2561 60900.00 เงินรายได้
11 กันยายน พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
10 กันยายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
10 กันยายน พ.ศ.2561 2018.82 เงินรายได้
7 กันยายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
7 กันยายน พ.ศ.2561 41850.00 เงินรายได้
7 กันยายน พ.ศ.2561 11700.00 เงินรายได้
7 กันยายน พ.ศ.2561 10850.00 เงินรายได้
7 กันยายน พ.ศ.2561 13350.00 เงินรายได้
6 กันยายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
5 กันยายน พ.ศ.2561 2500.00 เงินรายได้
4 กันยายน พ.ศ.2561 10850.00 เงินรายได้
4 กันยายน พ.ศ.2561 15300.00 เงินรายได้
4 กันยายน พ.ศ.2561 3248.00 เงินรายได้
3 กันยายน พ.ศ.2561 10850.00 เงินรายได้
3 กันยายน พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
3 กันยายน พ.ศ.2561 12500.00 เงินแผ่นดิน
3 กันยายน พ.ศ.2561 12500.00 เงินรายได้
3 กันยายน พ.ศ.2561 1740.00 เงินรายได้
3 กันยายน พ.ศ.2561 660.00 เงินรายได้
3 กันยายน พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้
3 กันยายน พ.ศ.2561 1740.00 เงินรายได้
3 กันยายน พ.ศ.2561 2585.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 กันยายน พ.ศ.2561 801.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 กันยายน พ.ศ.2561 15100.00 เงินรายได้
1 กันยายน พ.ศ.2561 251010.95 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 9119.00 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 13691.05 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 2830.00 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 261433.16 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 852.00 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 11206.85 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 27546.00 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 154.00 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
1 กันยายน พ.ศ.2561 853.00 เงินแผ่นดิน
31 สิงหาคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
31 สิงหาคม พ.ศ.2561 800.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
31 สิงหาคม พ.ศ.2561 180.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 4800.00 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 3200.00 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 74400.00 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 3438.00 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 5460.00 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 9360.00 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 11413.33 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 4600.00 เงินรายได้
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 สิงหาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 สิงหาคม พ.ศ.2561 2146750.00 เงินรายได้
29 สิงหาคม พ.ศ.2561 112600.00 เงินรายได้
29 สิงหาคม พ.ศ.2561 272150.00 เงินรายได้
29 สิงหาคม พ.ศ.2561 39960.00 เงินรายได้
29 สิงหาคม พ.ศ.2561 5010.00 เงินรายได้
28 สิงหาคม พ.ศ.2561 15650.00 เงินรายได้
28 สิงหาคม พ.ศ.2561 23505.00 เงินรายได้
28 สิงหาคม พ.ศ.2561 240.00 เงินรายได้
28 สิงหาคม พ.ศ.2561 9000.00 เงินรายได้
28 สิงหาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
28 สิงหาคม พ.ศ.2561 1530.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
28 สิงหาคม พ.ศ.2561 2975.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 สิงหาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
27 สิงหาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 20789.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 6906.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 146.59 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 2487.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 5060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 81200.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 50162.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 5292.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 160.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 2112.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 สิงหาคม พ.ศ.2561 866.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 284253.16 เงินแผ่นดิน
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 59358.00 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 1259.39 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 3050.00 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 1875.00 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 2180.00 เงินรายได้
24 สิงหาคม พ.ศ.2561 175587.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 6300.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 15650.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 42535.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 21940.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 11340.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 7565.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
23 สิงหาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 10850.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 18850.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 146950.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 135800.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 114300.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 5100.00 เงินรายได้
22 สิงหาคม พ.ศ.2561 2800.00 เงินรายได้
21 สิงหาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
21 สิงหาคม พ.ศ.2561 3500.00 เงินรายได้
21 สิงหาคม พ.ศ.2561 3600.00 เงินรายได้
20 สิงหาคม พ.ศ.2561 5400.00 เงินรายได้
20 สิงหาคม พ.ศ.2561 8715.00 เงินรายได้
18 สิงหาคม พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 สิงหาคม พ.ศ.2561 7200.00 เงินรายได้
15 สิงหาคม พ.ศ.2561 39750.00 เงินรายได้
15 สิงหาคม พ.ศ.2561 32.00 เงินรายได้
15 สิงหาคม พ.ศ.2561 240.00 เงินรายได้
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 7200.00 เงินรายได้
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 4300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 6670.10 เงินรายได้
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 2833.00 เงินรายได้
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 13800.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 23196.00 เงินรายได้
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 7629.10 เงินรายได้
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 13450.00 เงินรายได้
14 สิงหาคม พ.ศ.2561 1200.00 เงินรายได้
10 สิงหาคม พ.ศ.2561 11800.00 เงินรายได้
10 สิงหาคม พ.ศ.2561 360.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 สิงหาคม พ.ศ.2561 1200.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 สิงหาคม พ.ศ.2561 10.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2561 340.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 36100.00 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 2918.00 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 17241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 37169.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 4198.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 5984.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 สิงหาคม พ.ศ.2561 25250.00 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 46650.00 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 22269.93 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 39846.93 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 1496.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 1002.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 24375.55 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 4476.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 18827.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 595.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 743.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 22322.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 5360.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 สิงหาคม พ.ศ.2561 9.00 เงินแผ่นดิน
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 108300.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 134449.75 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 24600.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 79948.50 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 6230.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 582.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 314.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 23375.50 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 1102.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 4417.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 140936.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 23762.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 68820.50 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 14430.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 13010.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 10325.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 7140.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 16960.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 6785.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 3572.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 199341.20 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2561 19400.00 เงินรายได้
3 สิงหาคม พ.ศ.2561 134500.00 เงินรายได้
3 สิงหาคม พ.ศ.2561 29469.00 เงินรายได้
2 สิงหาคม พ.ศ.2561 145650.00 เงินรายได้
2 สิงหาคม พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 สิงหาคม พ.ศ.2561 404600.00 เงินรายได้
2 สิงหาคม พ.ศ.2561 3900.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 สิงหาคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 สิงหาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 251010.95 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 9119.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 13691.05 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 2830.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 261433.16 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 27546.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 154.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 853.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 18050.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 2940.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 3600.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 244414.84 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 6931.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 1680.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 2858.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 7260.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 8300.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2561 38400.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 9600.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 31800.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 29220.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 10008.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 25000.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 30300.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 30400.00 เงินรายได้
28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 42352.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 5502.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 93.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 11300.00 เงินรายได้
26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 14200.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 91400.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 45000.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 556.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 270000.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 331300.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 384700.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 653800.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1100.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 129900.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 10250.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 106800.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 10250.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 83500.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 17000.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 6200.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 160000.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 18051.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 53850.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 6924.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 97150.00 เงินรายได้
23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 666200.00 เงินรายได้
20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2311.00 เงินรายได้
20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1980.00 เงินรายได้
20 กรกฎาคม พ.ศ.2561 5885.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 859400.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 20880.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 122942.42 เงินแผ่นดิน
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 986.54 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1700.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 48.00 เงินรายได้
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 948300.00 เงินรายได้
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 7500.00 เงินแผ่นดิน
18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 3210.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 3390.00 เงินรายได้
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 4616.00 เงินรายได้
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 660.00 เงินรายได้
16 กรกฎาคม พ.ศ.2561 27367.00 เงินรายได้
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 56000.00 เงินรายได้
13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 13274.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 43550.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2700.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 26400.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 15000.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 34500.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 45000.00 เงินรายได้
11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 10750.00 เงินรายได้
11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 40944.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 4263.00 เงินรายได้
11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2841.81 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 70068.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 28800.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2561 12000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 5057800.00 เงินรายได้
9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1255.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2918.00 เงินรายได้
9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินรายได้
9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 7690.00 เงินรายได้
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1.00 เงินรายได้
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1637.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 60.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 323.14 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1258.00 เงินรายได้
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 15528.00 เงินรายได้
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 3708.00 เงินรายได้
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2616.30 เงินรายได้
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2967.11 เงินรายได้
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 17241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 37113.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 4198.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 6041.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 26553.05 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 4476.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 18750.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 595.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 743.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 22360.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 5322.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2559650.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 140795.50 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 4417.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 24600.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 77835.75 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2040.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 571.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 282.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 23375.50 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1102.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 156930.30 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 23762.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 51160.50 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 16410.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 14940.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 8180.40 เงินรายได้
4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2051950.00 เงินรายได้
4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 244414.84 เงินรายได้
4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 5500.00 เงินรายได้
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1238.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2359.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 142.30 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 114.90 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 33.01 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 1150.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 3280.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2144.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 83300.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 251010.95 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 9119.00 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 13691.05 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 2830.00 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 261433.16 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 27546.00 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 154.00 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 853.00 เงินแผ่นดิน
28 มิถุนายน พ.ศ.2561 11950.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 49432.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 4860.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 4860.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 115.56 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 16.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 275.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 5264.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 1970.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 15000.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2561 30.00 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2561 6600.00 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2561 505.00 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2561 21000.00 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2561 4595.00 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2561 19466.00 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2561 79.14 เงินรายได้
25 มิถุนายน พ.ศ.2561 395406.03 เงินแผ่นดิน
25 มิถุนายน พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
25 มิถุนายน พ.ศ.2561 936.25 เงินรายได้
25 มิถุนายน พ.ศ.2561 1840.00 เงินรายได้
25 มิถุนายน พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
25 มิถุนายน พ.ศ.2561 63270.00 เงินรายได้
23 มิถุนายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มิถุนายน พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มิถุนายน พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มิถุนายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มิถุนายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มิถุนายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2561 40.00 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2561 20168.60 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2561 65230.00 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2561 2540.00 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 10250.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 10250.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 10250.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 10250.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 2712.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 1507.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 32830.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 6498.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 160.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 1640.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 2810.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 มิถุนายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 มิถุนายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 มิถุนายน พ.ศ.2561 970.00 เงินแผ่นดิน
20 มิถุนายน พ.ศ.2561 16923.00 เงินรายได้
20 มิถุนายน พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
19 มิถุนายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
19 มิถุนายน พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 มิถุนายน พ.ศ.2561 10750.00 เงินรายได้
18 มิถุนายน พ.ศ.2561 1900.00 เงินรายได้
18 มิถุนายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินแผ่นดิน
18 มิถุนายน พ.ศ.2561 14000.00 เงินรายได้
18 มิถุนายน พ.ศ.2561 1220.00 เงินรายได้
16 มิถุนายน พ.ศ.2561 5316.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มิถุนายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
14 มิถุนายน พ.ศ.2561 4056.00 เงินรายได้
14 มิถุนายน พ.ศ.2561 52226.00 เงินรายได้
14 มิถุนายน พ.ศ.2561 220.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 มิถุนายน พ.ศ.2561 9500.00 เงินรายได้
14 มิถุนายน พ.ศ.2561 600.00 เงินรายได้
14 มิถุนายน พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
14 มิถุนายน พ.ศ.2561 147604.72 เงินรายได้
13 มิถุนายน พ.ศ.2561 19500.00 เงินรายได้
13 มิถุนายน พ.ศ.2561 1707.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 มิถุนายน พ.ศ.2561 3600.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 มิถุนายน พ.ศ.2561 12800.00 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 5657.30 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 22207.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 4476.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 18131.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 595.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 743.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 814.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 88.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 36.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 45.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 22207.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 5475.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 700.00 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 3797.72 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2561 11413.33 เงินรายได้
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 17241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 36810.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 4198.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 6344.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มิถุนายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
8 มิถุนายน พ.ศ.2561 1350.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มิถุนายน พ.ศ.2561 1173.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มิถุนายน พ.ศ.2561 9000.00 เงินรายได้
8 มิถุนายน พ.ศ.2561 10600.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 1605.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 1712.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 15000.00 เงินแผ่นดิน
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 2918.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 186.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 11206.85 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 625.40 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 870.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2561 31800.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 136108.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 11547.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 24600.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 80515.25 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 4080.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 552.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 269.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 23375.50 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 1102.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 12801.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 1424.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 66.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 1348.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 171621.55 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 24970.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 51580.25 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 12290.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 16027.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 8180.40 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 1574.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 1160.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2561 231075.59 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2561 5000.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2561 21654.47 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มิถุนายน พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มิถุนายน พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มิถุนายน พ.ศ.2561 39231.47 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มิถุนายน พ.ศ.2561 10000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มิถุนายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มิถุนายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
4 มิถุนายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มิถุนายน พ.ศ.2561 12280.00 เงินรายได้
4 มิถุนายน พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 50344.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 7968.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 127.33 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 360.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 11363.90 เงินรายได้
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 6088.60 เงินรายได้
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 1800.00 เงินรายได้
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 1440.00 เงินรายได้
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 1110.00 เงินรายได้
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 72100.00 เงินรายได้
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 10590.00 เงินรายได้
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 251010.95 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 9119.00 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 13691.05 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 8490.00 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 9302.40 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 489.60 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 261433.16 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 852.00 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 11206.85 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 15588.60 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 625.40 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 27546.00 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 154.00 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 853.00 เงินแผ่นดิน
2 มิถุนายน พ.ศ.2561 1706.00 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2561 12750.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 11200.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 20150.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1680.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1597.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 307596.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2561 -3000.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 25350.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 576308.12 เงินแผ่นดิน
26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 50162.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 5076.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 134.82 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 5200.00 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 10000.00 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 112121.50 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1123.50 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 25.00 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 12800.00 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 36288.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 15562.00 เงินรายได้
24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 19278.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 5000.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 4200.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 6100.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3214.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 12480.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 22990.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 33000.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 12400.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2850.00 เงินแผ่นดิน
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1896.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 16620.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 6400.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 7990.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 10.25 เงินรายได้
21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 19350.00 เงินรายได้
19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3450.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 270.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 10750.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3440.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 11300.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 83850.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 19565.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1300.00 เงินรายได้
18 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1289.35 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 69650.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 220750.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 240.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 30.00 เงินรายได้
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 381600.00 เงินรายได้
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 110.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 92200.00 เงินรายได้
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 42000.00 เงินรายได้
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2820.00 เงินรายได้
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 8100.00 เงินรายได้
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 7440.00 เงินรายได้
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3450.00 เงินรายได้
11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 31.00 เงินแผ่นดิน
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 115300.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 24960.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 17915.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2020.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 22307.85 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 5375.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 17241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 37037.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 4198.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 6117.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2381.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2825.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 12480.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 9500.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2593.60 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 4800.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 308000.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 7160.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 22386.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 24916.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2947.66 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1819.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 10762.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 6750.00 เงินรายได้
9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 74550.00 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 229100.00 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 5800.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 180000.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 349500.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 9000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 130016.75 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 23888.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 78134.50 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 6110.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 567.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 296.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 22701.50 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1069.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 172896.80 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 25998.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 55447.50 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 16390.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 16027.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 9207.40 เงินรายได้
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 532650.00 เงินรายได้
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1139.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 96000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3440.00 เงินรายได้
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 132.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2759.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 19000.00 เงินรายได้
3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1910.00 เงินรายได้
3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 810.00 เงินแผ่นดิน
3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 3930.00 เงินรายได้
3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 2070.00 เงินรายได้
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 247623.75 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 7855.00 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 13466.25 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 27601.00 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 99.00 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 253957.84 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 533.00 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 27150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1750.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 1415.00 เงินรายได้
27 เมษายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 เมษายน พ.ศ.2561 43594.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 เมษายน พ.ศ.2561 4686.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 เมษายน พ.ศ.2561 143.38 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 เมษายน พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 เมษายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 เมษายน พ.ศ.2561 11300.00 เงินรายได้
27 เมษายน พ.ศ.2561 1394.50 เงินรายได้
27 เมษายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2561 10000.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2561 128508.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2561 806.78 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2561 24570.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2561 737752.88 เงินแผ่นดิน
25 เมษายน พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2561 55271.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 เมษายน พ.ศ.2561 8982.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 เมษายน พ.ศ.2561 169.06 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 เมษายน พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 เมษายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 เมษายน พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 เมษายน พ.ศ.2561 18900.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2561 4300.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2561 4650.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2561 26207.50 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2561 15505.75 เงินรายได้
23 เมษายน พ.ศ.2561 1840.00 เงินรายได้
23 เมษายน พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
22 เมษายน พ.ศ.2561 3182.00 เงินรายได้
20 เมษายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 เมษายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 เมษายน พ.ศ.2561 710.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 เมษายน พ.ศ.2561 2257.70 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 เมษายน พ.ศ.2561 1680.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 เมษายน พ.ศ.2561 2250.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 เมษายน พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
17 เมษายน พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้
17 เมษายน พ.ศ.2561 24960.00 เงินรายได้
17 เมษายน พ.ศ.2561 2520.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 เมษายน พ.ศ.2561 2165.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 เมษายน พ.ศ.2561 2275.00 เงินรายได้
17 เมษายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 35158.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 4198.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 479.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 599.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 6110.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 16700.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 2675.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 2653.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 1394.50 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 17241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 เมษายน พ.ศ.2561 2671.28 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 2825.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 10894.15 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2561 2298.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 385.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2561 10500.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2561 2876.22 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2561 24949.55 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 17916.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 2030.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 22300.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 เมษายน พ.ศ.2561 33906.13 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 เมษายน พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 5382.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 37497.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 เมษายน พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 18030.13 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 19920.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2561 287537.59 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2561 317849.19 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2561 5860.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2561 31500.00 เงินรายได้
9 เมษายน พ.ศ.2561 3600.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 เมษายน พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
5 เมษายน พ.ศ.2561 30000.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 5820.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 เมษายน พ.ศ.2561 5580.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 8624.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 9500.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 128881.50 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 23888.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 79356.75 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 6140.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 495.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 251.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 22701.50 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 1069.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 170342.80 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 25998.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 57921.50 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 16470.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 16027.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2561 9207.40 เงินรายได้
2 เมษายน พ.ศ.2561 180.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 เมษายน พ.ศ.2561 856.00 เงินรายได้
2 เมษายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
2 เมษายน พ.ศ.2561 10340.00 เงินรายได้
2 เมษายน พ.ศ.2561 10835.00 เงินรายได้
2 เมษายน พ.ศ.2561 340.00 เงินรายได้
1 เมษายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
1 เมษายน พ.ศ.2561 247623.75 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 7865.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 13466.25 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 533.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 10894.15 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 27548.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 152.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินแผ่นดิน
30 มีนาคม พ.ศ.2561 70595.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มีนาคม พ.ศ.2561 7458.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มีนาคม พ.ศ.2561 118.77 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มีนาคม พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มีนาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มีนาคม พ.ศ.2561 13440.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มีนาคม พ.ศ.2561 253957.84 เงินแผ่นดิน
30 มีนาคม พ.ศ.2561 51075.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มีนาคม พ.ศ.2561 8358.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มีนาคม พ.ศ.2561 189.39 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มีนาคม พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มีนาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มีนาคม พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
29 มีนาคม พ.ศ.2561 3389.00 เงินรายได้
29 มีนาคม พ.ศ.2561 800.00 เงินรายได้
29 มีนาคม พ.ศ.2561 7904.00 เงินรายได้
28 มีนาคม พ.ศ.2561 1020.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 มีนาคม พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 มีนาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 มีนาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 มีนาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มีนาคม พ.ศ.2561 550.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 มีนาคม พ.ศ.2561 686846.06 เงินแผ่นดิน
27 มีนาคม พ.ศ.2561 112656.00 เงินรายได้
27 มีนาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
27 มีนาคม พ.ศ.2561 1399.56 เงินรายได้
27 มีนาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
27 มีนาคม พ.ศ.2561 1898.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มีนาคม พ.ศ.2561 780.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 มีนาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 มีนาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มีนาคม พ.ศ.2561 43802.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2561 1720.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2561 780.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2561 3456.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2561 30.00 เงินรายได้
23 มีนาคม พ.ศ.2561 4300.00 เงินรายได้
23 มีนาคม พ.ศ.2561 9000.00 เงินรายได้
22 มีนาคม พ.ศ.2561 13440.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 มีนาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 22500.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 825.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 1200.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
16 มีนาคม พ.ศ.2561 6400.00 เงินรายได้
16 มีนาคม พ.ศ.2561 15150.00 เงินรายได้
16 มีนาคม พ.ศ.2561 3530.00 เงินรายได้
16 มีนาคม พ.ศ.2561 177083.30 เงินแผ่นดิน
16 มีนาคม พ.ศ.2561 2414.00 เงินรายได้
15 มีนาคม พ.ศ.2561 670.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 มีนาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 มีนาคม พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มีนาคม พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มีนาคม พ.ศ.2561 3620.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 8150.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 6250.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 1944.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 9200.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 79800.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 22000.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 34600.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
13 มีนาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 มีนาคม พ.ศ.2561 180.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 30.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 17041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2825.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 8242.73 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2720.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 35071.85 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 4198.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 479.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 599.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 6197.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มีนาคม พ.ศ.2561 24855.05 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 18001.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 2040.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 22250.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 5432.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มีนาคม พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มีนาคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 4600.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 1600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2561 10500.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 680.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 10595.80 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 1120.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 5040.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 3253.18 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2561 2145.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2561 4920.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 126947.25 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 23888.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 81065.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 6170.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 627.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 315.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 22701.50 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 1069.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 7542.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 173456.55 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 25998.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 56837.75 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 14440.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 16027.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 9207.40 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2561 18500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มีนาคม พ.ศ.2561 50000.00 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มีนาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มีนาคม พ.ศ.2561 41896.92 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มีนาคม พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มีนาคม พ.ศ.2561 2670.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มีนาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
3 มีนาคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2561 6240.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2561 2157.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 11050.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 247411.75 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 8067.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 13466.25 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 2121.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 253957.84 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 533.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 27548.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 152.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 938.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 5130.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 8690.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 245580.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 12500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 720.00 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1005.80 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 8448.00 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 24000.00 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5857.07 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 941.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3950.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 56000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4356.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 167.99 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 145762.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 26598.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 653.77 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 49250.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 10170.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 191.53 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1760.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 121944.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1526.89 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 689538.19 เงินแผ่นดิน
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 10750.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 11740.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16090.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16090.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 43000.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1225.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1669.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 30000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2723.14 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3656.50 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12840.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 550.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1488.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1840.00 เงินรายได้
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5627.25 เงินรายได้
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3180.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1883.20 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 700.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 684.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1827.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 10950.00 เงินรายได้
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3600.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2180.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 24842.43 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 15000.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 8806.60 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4238.10 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 11217.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 48500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4600.00 เงินรายได้
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 37497.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 48723.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 83000.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 321574.47 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 317849.19 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16700.00 เงินรายได้
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 48723.40 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 55074.60 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 24890.05 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 17956.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 22253.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5429.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 38978.72 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 19920.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 76000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2707.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 242.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4770.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 900.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6500.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2825.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1089.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 44158.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 875.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1094.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6118.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 43000.00 เงินแผ่นดิน
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12500.00 เงินแผ่นดิน
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 26400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 46000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 58775.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 7222.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 25848.25 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3005.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3757.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1075.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 847.45 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 847.45 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 38125.95 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6649.75 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1229.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1536.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1170.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 354.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 17670.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 83200.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 13250.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 130311.75 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 23888.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 77734.50 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6200.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 578.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1069.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 22701.50 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6774.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 175859.80 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 25998.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 56574.50 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12300.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16027.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 9207.40 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1071.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 53081.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 7284.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 117.70 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 220.00 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5580.00 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2951.08 เงินรายได้
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 99057.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 11010.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 334.91 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4122.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 118.77 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2574.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5627.25 เงินรายได้
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 29911.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 292185.09 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 8811.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 15841.90 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2121.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 253957.84 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 533.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 10894.15 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 27549.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 151.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 938.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 138600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
31 มกราคม พ.ศ.2561 55074.60 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
31 มกราคม พ.ศ.2561 50888.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
31 มกราคม พ.ศ.2561 24100.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2561 4512.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2561 14840.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2561 390.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 10950.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
30 มกราคม พ.ศ.2561 1600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
30 มกราคม พ.ศ.2561 3400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
30 มกราคม พ.ศ.2561 55000.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 37600.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 17208.50 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 317849.19 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 335867.41 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 19278.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มกราคม พ.ศ.2561 40711.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มกราคม พ.ศ.2561 37497.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มกราคม พ.ศ.2561 30533.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มกราคม พ.ศ.2561 900.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
29 มกราคม พ.ศ.2561 17650.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 455910.00 เงินแผ่นดิน
29 มกราคม พ.ศ.2561 44400.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 1499.07 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 19684.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 230.00 เงินแผ่นดิน
29 มกราคม พ.ศ.2561 12500.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 2442.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
29 มกราคม พ.ศ.2561 14180.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 13050.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 646.28 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 561.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 5949.50 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 800.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 22270.62 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 1200.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 19988.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 1954.80 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 2675.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 2244.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 2922.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 3280.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 3420.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 9295.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 มกราคม พ.ศ.2561 45000.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2561 10200.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2561 23900.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2561 10700.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 มกราคม พ.ศ.2561 2727.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 มกราคม พ.ศ.2561 2257.70 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
24 มกราคม พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 มกราคม พ.ศ.2561 23900.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 19367.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 190.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 5580.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 94290.70 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 7935.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 4280.00 เงินรายได้
22 มกราคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มกราคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มกราคม พ.ศ.2561 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 มกราคม พ.ศ.2561 11200.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2561 4100.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2561 4962.67 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
19 มกราคม พ.ศ.2561 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 มกราคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 4100.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 7300.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 54550.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 122900.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 8625.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 1680.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 1064.85 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 2825.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 348.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 10500.00 เงินรายได้
16 มกราคม พ.ศ.2561 910.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 มกราคม พ.ศ.2561 50.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 มกราคม พ.ศ.2561 1025.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มกราคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มกราคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 8400.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 7200.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 44029.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 875.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1094.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 6247.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 10000.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 4550.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 3701.58 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 39840.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2561 13500.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2561 6250.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 32100.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 11750.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 3620.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 24784.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 18200.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 2060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 1173.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 1466.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 1006.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 1006.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 24171.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 3511.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 128230.25 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 23888.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 79834.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 6230.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 554.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 276.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 11350.75 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 11350.75 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 475.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 594.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 6774.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 14992.35 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 1656.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 832.65 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 832.65 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 175859.84 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 25998.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 54884.50 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 14380.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 2847.65 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 2847.65 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 8530.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 10660.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2561 7080.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 1990.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 8590.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 2685.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 1075.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 55271.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 5982.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 175.48 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 109500.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2561 46250.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2561 7300.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2561 292185.09 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 8811.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 15841.90 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 22922.55 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 1206.45 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 8484.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 253957.84 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 533.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 27174.15 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 1064.85 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 27620.30 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 79.70 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 938.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 2814.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2561 2644.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มกราคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินแผ่นดิน
4 มกราคม พ.ศ.2561 102300.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 40250.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 259.52 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 166.85 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 269.45 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 48338.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 8670.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 258.94 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 12580.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 มกราคม พ.ศ.2561 78300.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 20250.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 4100.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 568.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 2997.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 9500.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 10020.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 7140.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 19684.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 144498.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 1368.53 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 775330.00 เงินแผ่นดิน
29 ธันวาคม พ.ศ.2560 21000.00 เงินรายได้
29 ธันวาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2560 6000.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2560 5000.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2560 29700.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2560 9750.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 97800.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 31500.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 19260.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 863.96 เงินรายได้
22 ธันวาคม พ.ศ.2560 63300.00 เงินรายได้
22 ธันวาคม พ.ศ.2560 17750.00 เงินรายได้
22 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
22 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 37200.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 11000.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 29350.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 9000.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 5100.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 5700.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2560 87600.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2560 33000.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 31700.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 109500.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 46350.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 36288.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 2232900.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 765790.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 31700.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 14460.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 2400.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 19278.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 1646100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 557750.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 17100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 307596.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 15100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 17100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 1650.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 46087.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 1342200.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 528500.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 15100.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 380216.59 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 54000.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 16900.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 46087.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 1546200.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 659500.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 16900.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 1479.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 250.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 2247900.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 835250.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 54000.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 2709.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 10539.20 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 41887.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 875.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1094.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 6379.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 2010.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4100.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 8400.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4800.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 14640.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4775.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4416.74 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 18606.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 6720.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 10440.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4077.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 29686.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 13288.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 2070.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 1173.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 1466.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 1006.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 1006.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 24201.85 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 3481.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 297.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 675300.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 268750.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 4800.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 17078.27 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 131852.16 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 23330.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 73412.50 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 4150.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 561.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 284.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 10423.35 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 10423.35 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 995.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 1244.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 170469.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 25998.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 52695.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 22490.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 705.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 10808.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 13508.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 6774.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 456600.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 190500.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 8400.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 624.00 เงินแผ่นดิน
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 1700.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 14000.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 317849.19 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 5400.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 2664.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 1859.10 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 43400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 297.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 5000.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 315300.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 107750.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 4100.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 3506.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 3600.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 37497.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 317.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 330.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 317.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 149400.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 49050.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 19920.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 145200.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 41000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 60.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5641.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3020.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2560.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4370.10 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 300.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3809.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 952.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 283891.41 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 9463.84 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 15439.75 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 244749.50 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 683.30 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 18000.00 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 10539.20 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28372.00 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 78.00 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 92100.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 41750.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 120600.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 50500.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 187.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 122100.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46750.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 53811.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6378.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 67.41 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 433.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5201.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1182.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2341.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1250.00 เงินแผ่นดิน
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1700.00 เงินแผ่นดิน
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1625.00 เงินรายได้
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 433.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 39215.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7596.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 138.03 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 71400.00 เงินรายได้
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 29500.00 เงินรายได้
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 82500.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 33750.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 380216.59 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 16050.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7490.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2170.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 804.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 680.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7100.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6500.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 67500.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 32250.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 131100.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 44250.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6500.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 9500.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2128.40 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 747147.00 เงินแผ่นดิน
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 123174.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1066.79 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 76500.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28750.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2400.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 177.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46087.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2400.00 เงินรายได้
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 177.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46087.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1311.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13500.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 515.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 22000.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8500.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1260.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5750.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3200.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1350.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1154.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1955.10 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12000.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1375.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46000.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 162.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 96.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1013.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1276.51 เงินรายได้
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 41941.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2302.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2877.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4661.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4030.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4030.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2623.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 111.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 139.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 73802.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 30207.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2718.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2330.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1625.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 21200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4361.26 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7912.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 320.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5374.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12959.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2080.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1978.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2472.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 24327.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3526.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู