จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
ค้นหารายการทั้งหมด

Loading...
เลขฎีกาบริษัท/ห้างร้านวันเดือนปีจำนวนเงินประเภทของฏีกา
24 มิถุนายน พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มิถุนายน พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2560 15360.00 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2560 15360.00 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2560 400.00 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2560 1220.00 เงินรายได้
22 มิถุนายน พ.ศ.2560 28000.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 มิถุนายน พ.ศ.2560 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 มิถุนายน พ.ศ.2560 66042.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2560 1660.64 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2560 960.00 เงินรายได้
20 มิถุนายน พ.ศ.2560 1650.00 เงินแผ่นดิน
19 มิถุนายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
19 มิถุนายน พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 มิถุนายน พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 มิถุนายน พ.ศ.2560 404754.00 เงินแผ่นดิน
19 มิถุนายน พ.ศ.2560 8500.00 เงินรายได้
19 มิถุนายน พ.ศ.2560 20269.00 เงินรายได้
19 มิถุนายน พ.ศ.2560 142782.14 เงินรายได้
19 มิถุนายน พ.ศ.2560 17463.00 เงินรายได้
16 มิถุนายน พ.ศ.2560 1185.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 มิถุนายน พ.ศ.2560 8400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 มิถุนายน พ.ศ.2560 89.19 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 มิถุนายน พ.ศ.2560 4588.85 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 มิถุนายน พ.ศ.2560 8485.00 เงินรายได้
14 มิถุนายน พ.ศ.2560 310.82 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 มิถุนายน พ.ศ.2560 1780000.00 เงินรายได้
14 มิถุนายน พ.ศ.2560 900.00 เงินแผ่นดิน
12 มิถุนายน พ.ศ.2560 317.86 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มิถุนายน พ.ศ.2560 9981.80 เงินรายได้
9 มิถุนายน พ.ศ.2560 9510.00 เงินรายได้
9 มิถุนายน พ.ศ.2560 14000.00 เงินรายได้
8 มิถุนายน พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
8 มิถุนายน พ.ศ.2560 6069.00 เงินรายได้
8 มิถุนายน พ.ศ.2560 6738.05 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 41538.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 5756.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 14898.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 2557.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 3197.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 10170.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 61356.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 6588.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 3023.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 3779.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 3771.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 4130.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 1442.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 2952.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2560 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มิถุนายน พ.ศ.2560 7745.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2560 3300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มิถุนายน พ.ศ.2560 1525.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มิถุนายน พ.ศ.2560 9980.76 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2560 2700.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 7163.10 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 109893.55 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 20176.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 67110.25 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 4120.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 557.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 287.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 8248.20 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 8248.20 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 1473.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 5922.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 150788.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 25812.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 64868.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 26830.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 10642.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 13302.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 24712.75 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 4868.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 19581.25 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 1946.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 มิถุนายน พ.ศ.2560 2434.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
2 มิถุนายน พ.ศ.2560 918.26 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2560 203.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2560 5100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มิถุนายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 282680.16 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 5769.00 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 12904.85 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 240156.95 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 286.00 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 17952.00 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 6738.05 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 27665.00 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 35.00 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 3400.00 เงินรายได้
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 8940.00 เงินรายได้
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 3000.00 เงินรายได้
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 21800.00 เงินรายได้
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 3680.00 เงินรายได้
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 2527.00 เงินรายได้
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 23975.00 เงินรายได้
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 176.00 เงินรายได้
1 มิถุนายน พ.ศ.2560 5112.90 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 3000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 133.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 12520.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 5664.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 27000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1988.62 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินแผ่นดิน
25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4800.00 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 450.00 เงินรายได้
25 พฤษภาคม พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 37931.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4932.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 11000.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 15636.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7593.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 30890.50 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2800.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2967.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 221496.59 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 3000.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 -3000.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 29787.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7806.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 160.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 900.00 เงินแผ่นดิน
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 9500.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 115962.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1211.24 เงินรายได้
20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 13500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 552214.00 เงินแผ่นดิน
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4800.00 เงินรายได้
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1750.00 เงินรายได้
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 25600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 3400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1260.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2520.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1530.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 40800.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 6069.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 6738.05 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 350.00 เงินแผ่นดิน
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 143000.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 369.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 17328.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 5437.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 428400.00 เงินรายได้
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1530.00 เงินแผ่นดิน
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 15720.00 เงินรายได้
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 10080.00 เงินรายได้
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 40800.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1308.99 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 428.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1.00 เงินรายได้
12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1.00 เงินแผ่นดิน
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 41525.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 5756.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 14901.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2557.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 3197.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 10163.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1442.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2960.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 63138.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 6588.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 3023.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 3779.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1968.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 110120.80 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 20176.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 66901.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 531.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 275.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4140.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1473.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 8248.20 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 8248.20 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 5922.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 150291.50 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 25812.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 65234.50 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 26960.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 10642.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 13302.00 เงินรายได้
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 23971.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4868.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 19591.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1946.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2434.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
5 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 965.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 4350.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 49000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2735.00 เงินรายได้
4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 17000.00 เงินรายได้
4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 3515.76 เงินรายได้
3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 6000.00 เงินรายได้
3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 15145.00 เงินรายได้
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 44170.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 6684.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
2 พฤษภาคม พ.ศ.2560 5400.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 162.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 7323.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1540.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1810.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1650.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 37585.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 9612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 102.72 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
28 เมษายน พ.ศ.2560 282680.16 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 5769.00 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 12904.85 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 240156.00 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 286.00 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 17952.00 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 6738.05 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 27665.00 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 35.00 เงินแผ่นดิน
28 เมษายน พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
27 เมษายน พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 เมษายน พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 เมษายน พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2560 10800.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2560 3500.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
24 เมษายน พ.ศ.2560 10530.00 เงินรายได้
24 เมษายน พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 เมษายน พ.ศ.2560 4500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 เมษายน พ.ศ.2560 1195.61 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 เมษายน พ.ศ.2560 120.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 เมษายน พ.ศ.2560 8941.80 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2560 179.76 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2560 682740.00 เงินแผ่นดิน
20 เมษายน พ.ศ.2560 138786.00 เงินรายได้
20 เมษายน พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้
20 เมษายน พ.ศ.2560 1151.32 เงินรายได้
20 เมษายน พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
20 เมษายน พ.ศ.2560 185.00 เงินแผ่นดิน
20 เมษายน พ.ศ.2560 35835.00 เงินรายได้
20 เมษายน พ.ศ.2560 3600.00 เงินรายได้
20 เมษายน พ.ศ.2560 52360.00 เงินรายได้
19 เมษายน พ.ศ.2560 833.69 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 เมษายน พ.ศ.2560 1680.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 เมษายน พ.ศ.2560 10000.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 570.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 28525.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 80.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 5004.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 12168.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 29300.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 3435.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 4800.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2560 2450.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
12 เมษายน พ.ศ.2560 27900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 เมษายน พ.ศ.2560 42160.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 เมษายน พ.ศ.2560 420.00 เงินรายได้
12 เมษายน พ.ศ.2560 31440.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2560 61107.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2560 6588.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2560 3023.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2560 3779.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2560 1974.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2560 6180.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2560 4500.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2560 228879.81 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2560 442680.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2560 42160.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 เมษายน พ.ศ.2560 13950.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 1161.57 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2560 12734.04 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2560 4680.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 41580.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 5756.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 14836.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 2557.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 3197.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 2070.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 10163.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 1442.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 2959.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 เมษายน พ.ศ.2560 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 เมษายน พ.ศ.2560 6069.00 เงินรายได้
7 เมษายน พ.ศ.2560 6738.05 เงินรายได้
7 เมษายน พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
7 เมษายน พ.ศ.2560 9500.00 เงินรายได้
7 เมษายน พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 111638.30 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 20176.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 65804.25 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 490.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 245.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 4160.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 6399.45 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 6399.45 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 2952.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 3688.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 5922.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 157056.25 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 25812.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 62559.75 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 22870.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 10642.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 13302.00 เงินรายได้
6 เมษายน พ.ศ.2560 25521.25 เงินรายได้หอหริภุญไชย
6 เมษายน พ.ศ.2560 4868.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
6 เมษายน พ.ศ.2560 18772.75 เงินรายได้หอหริภุญไชย
6 เมษายน พ.ศ.2560 1946.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
6 เมษายน พ.ศ.2560 2434.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
4 เมษายน พ.ศ.2560 6000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 เมษายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 เมษายน พ.ศ.2560 5580.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2560 4388.62 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2560 49850.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 เมษายน พ.ศ.2560 2963.30 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 เมษายน พ.ศ.2560 80.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 เมษายน พ.ศ.2560 10530.00 เงินรายได้
31 มีนาคม พ.ศ.2560 6200.00 เงินรายได้
31 มีนาคม พ.ศ.2560 650.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
31 มีนาคม พ.ศ.2560 14200.00 เงินรายได้
30 มีนาคม พ.ศ.2560 37900.00 เงินรายได้
30 มีนาคม พ.ศ.2560 240156.95 เงินแผ่นดิน
30 มีนาคม พ.ศ.2560 286.00 เงินแผ่นดิน
30 มีนาคม พ.ศ.2560 17952.00 เงินแผ่นดิน
30 มีนาคม พ.ศ.2560 6738.05 เงินแผ่นดิน
30 มีนาคม พ.ศ.2560 27665.00 เงินแผ่นดิน
30 มีนาคม พ.ศ.2560 35.00 เงินแผ่นดิน
30 มีนาคม พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
28 มีนาคม พ.ศ.2560 49021.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 มีนาคม พ.ศ.2560 5844.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 มีนาคม พ.ศ.2560 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 มีนาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มีนาคม พ.ศ.2560 283019.16 เงินแผ่นดิน
27 มีนาคม พ.ศ.2560 5430.00 เงินแผ่นดิน
27 มีนาคม พ.ศ.2560 12904.85 เงินแผ่นดิน
27 มีนาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 มีนาคม พ.ศ.2560 41397.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 มีนาคม พ.ศ.2560 1800.00 เงินรายได้
27 มีนาคม พ.ศ.2560 214.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
27 มีนาคม พ.ศ.2560 23474.50 เงินรายได้
27 มีนาคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
27 มีนาคม พ.ศ.2560 8750.00 เงินรายได้
27 มีนาคม พ.ศ.2560 8268.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 มีนาคม พ.ศ.2560 159.43 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 มีนาคม พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 มีนาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 มีนาคม พ.ศ.2560 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 มีนาคม พ.ศ.2560 1500.00 เงินรายได้
23 มีนาคม พ.ศ.2560 38061.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 มีนาคม พ.ศ.2560 12600.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มีนาคม พ.ศ.2560 11340.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มีนาคม พ.ศ.2560 1154.14 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มีนาคม พ.ศ.2560 130.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มีนาคม พ.ศ.2560 38061.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มีนาคม พ.ศ.2560 25200.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 มีนาคม พ.ศ.2560 1573.21 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มีนาคม พ.ศ.2560 26.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มีนาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
21 มีนาคม พ.ศ.2560 2610.00 เงินรายได้
21 มีนาคม พ.ศ.2560 399641.47 เงินรายได้
21 มีนาคม พ.ศ.2560 206730.16 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2560 960.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2560 7899.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2560 13440.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 มีนาคม พ.ศ.2560 584752.00 เงินแผ่นดิน
19 มีนาคม พ.ศ.2560 110532.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 1368.53 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 8000.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 840.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 2733.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 6207.76 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 520.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 5120.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 1055.02 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2560 46300.00 เงินรายได้
18 มีนาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 มีนาคม พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 มีนาคม พ.ศ.2560 7739.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 มีนาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 มีนาคม พ.ศ.2560 13440.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 มีนาคม พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2560 41896.92 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มีนาคม พ.ศ.2560 3500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มีนาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
10 มีนาคม พ.ศ.2560 6069.00 เงินรายได้
10 มีนาคม พ.ศ.2560 6738.05 เงินรายได้
9 มีนาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 12900.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 12000.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 6317.76 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 1800.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 9940.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2560 41459.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 5756.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 14948.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 2080.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 2557.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 3197.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 10137.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 10137.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 1442.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 2986.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2560 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2560 8625.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2560 61072.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2560 6588.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2560 3023.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2560 3779.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2560 1974.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2560 6210.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2560 6210.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2560 231750.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มีนาคม พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มีนาคม พ.ศ.2560 1851.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มีนาคม พ.ศ.2560 1023.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 มีนาคม พ.ศ.2560 676.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 4357.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 9085.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 6360.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 18500.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 5040.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 9401.79 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 3800.38 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 25052.75 เงินรายได้หอหริภุญไชย
3 มีนาคม พ.ศ.2560 4868.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
3 มีนาคม พ.ศ.2560 19241.25 เงินรายได้หอหริภุญไชย
3 มีนาคม พ.ศ.2560 1946.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
3 มีนาคม พ.ศ.2560 2434.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
3 มีนาคม พ.ศ.2560 109658.30 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 20176.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 67759.25 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 498.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 242.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 4180.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 6399.45 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 6399.45 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 2952.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 3688.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 10783.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 154352.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 25812.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 61134.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 27000.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 10642.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2560 13302.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2560 282963.16 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 5486.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 12904.85 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 1124.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 240156.95 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 286.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 17952.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 6738.05 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 27665.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 35.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 13400.00 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 10250.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2450.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1800.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1098.92 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3745.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 11720.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 260.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2700.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 56001.66 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 30000.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 5425.97 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 14121.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 580.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 5500.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1435.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 9120.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 28408.50 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 5400.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 10250.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 15400.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 161.57 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 40010.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 4266.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2884.39 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 787.00 เงินรายได้
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 994.00 เงินรายได้
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3500.00 เงินรายได้
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3748.00 เงินรายได้
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 12900.00 เงินรายได้
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 4500.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 10610.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 34740.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 628236.00 เงินแผ่นดิน
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 36891.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 7800.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 158.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1985.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2500.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 8500.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 217.21 เงินรายได้หอหริภุญไชย
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 203200.00 เงินรายได้
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2111.00 เงินแผ่นดิน
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 15000.00 เงินรายได้
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2500.00 เงินรายได้
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 42160.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 27900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 42160.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 13950.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1048.85 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 23000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 439620.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 228879.81 เงินรายได้
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 42580.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 5756.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 13816.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2090.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2557.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3197.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 10145.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1442.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2977.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 7860.00 เงินรายได้
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 9600.00 เงินรายได้
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 628236.00 เงินแผ่นดิน
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 131610.00 เงินรายได้
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1322.52 เงินรายได้
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 63153.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 6588.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3023.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3779.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1974.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 4130.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 380.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1856.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 6069.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 6738.05 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 8571.93 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 323.14 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1910.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 44800.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 114807.05 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 20176.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 60319.50 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 6220.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 667.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 324.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 6399.45 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 6399.45 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2952.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3688.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 10783.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 169811.50 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 25812.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 58204.50 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 14470.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 10642.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 13302.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 27478.75 เงินรายได้หอหริภุญไชย
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 4868.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 16815.25 เงินรายได้หอหริภุญไชย
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1946.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2434.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 1250.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 10750.00 เงินรายได้
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 12500.00 เงินแผ่นดิน
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 610.00 เงินรายได้
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 10245.00 เงินรายได้
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 308.00 เงินรายได้
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 6200.00 เงินรายได้
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 5580.00 เงินรายได้
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 3312.46 เงินรายได้
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 680.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2560 1250.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2560 278931.16 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 9518.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 12904.85 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 1124.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 239662.95 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 780.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 17952.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 6738.05 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 27315.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 385.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 1448.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2560 8940.00 เงินแผ่นดิน
30 มกราคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2560 1125.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2560 125.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2560 94.16 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
27 มกราคม พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มกราคม พ.ศ.2560 6600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มกราคม พ.ศ.2560 1430.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มกราคม พ.ศ.2560 41108.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มกราคม พ.ศ.2560 5706.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มกราคม พ.ศ.2560 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มกราคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มกราคม พ.ศ.2560 15000.00 เงินรายได้
27 มกราคม พ.ศ.2560 16500.00 เงินรายได้
27 มกราคม พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 มกราคม พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มกราคม พ.ศ.2560 450.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2560 27283.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มกราคม พ.ศ.2560 4386.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มกราคม พ.ศ.2560 254.66 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มกราคม พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มกราคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มกราคม พ.ศ.2560 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มกราคม พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 มกราคม พ.ศ.2560 1904.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 มกราคม พ.ศ.2560 12500.00 เงินแผ่นดิน
24 มกราคม พ.ศ.2560 26250.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 3750.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 71523.50 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 381051.00 เงินแผ่นดิน
24 มกราคม พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 1337.50 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 6800.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2560 5552.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 มกราคม พ.ศ.2560 1421.37 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 มกราคม พ.ศ.2560 3800.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 มกราคม พ.ศ.2560 5750.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 มกราคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
20 มกราคม พ.ศ.2560 1250.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2560 15000.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2560 2500.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2560 6000.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2560 60000.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2560 10000.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2560 6000.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 มกราคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2560 8625.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 27900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 มกราคม พ.ศ.2560 42160.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 1250.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 800.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 60.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 323.14 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 10084.30 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 11464.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 10200.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 1560.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 393720.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 228879.81 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 12840.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
16 มกราคม พ.ศ.2560 42160.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 มกราคม พ.ศ.2560 13950.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 มกราคม พ.ศ.2560 15000.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2560 2500.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2560 2381.25 เงินแผ่นดิน
13 มกราคม พ.ศ.2560 2300.00 เงินรายได้
13 มกราคม พ.ศ.2560 55500.00 เงินรายได้
12 มกราคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
12 มกราคม พ.ศ.2560 1250.00 เงินรายได้
12 มกราคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 63216.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 6588.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 42578.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 3023.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 3779.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 1990.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 4050.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 5756.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 13809.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 2557.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 3197.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 10108.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 1442.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 3014.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 17500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 22500.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2560 3750.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2560 2159.39 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2560 2710.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 840.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มกราคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2560 6069.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2560 6738.05 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2560 44994.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2560 20.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2560 15000.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2560 2500.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2560 34000.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2560 34000.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2560 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2560 105000.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2560 17500.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 27282.25 เงินรายได้หอหริภุญไชย
8 มกราคม พ.ศ.2560 4868.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
8 มกราคม พ.ศ.2560 17011.75 เงินรายได้หอหริภุญไชย
8 มกราคม พ.ศ.2560 1946.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
8 มกราคม พ.ศ.2560 2434.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
8 มกราคม พ.ศ.2560 118092.55 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 20176.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 61400.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 552.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 263.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 2030.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 6399.45 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 6399.45 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 2952.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 3688.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 43132.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 170590.75 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 25812.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 55545.25 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 16350.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 10642.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2560 13302.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2560 9518.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 12904.85 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 1124.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 239662.95 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 780.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 17952.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 6738.05 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 27315.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 385.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 1448.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 8940.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2560 105000.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2560 17500.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
6 มกราคม พ.ศ.2560 9567.22 เงินรายได้
5 มกราคม พ.ศ.2560 1620000.00 เงินรายได้
5 มกราคม พ.ศ.2560 270000.00 เงินรายได้
5 มกราคม พ.ศ.2560 34000.00 เงินรายได้
5 มกราคม พ.ศ.2560 278931.16 เงินแผ่นดิน
5 มกราคม พ.ศ.2560 15105.00 เงินรายได้
5 มกราคม พ.ศ.2560 5580.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 0.00 เงินแผ่นดิน
4 มกราคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
4 มกราคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 มกราคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2560 34000.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 513750.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 3082500.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 124.12 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2560 6200.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 15720.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 7380.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2560 338.85 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 183.76 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 157.63 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2560 275.11 เงินรายได้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail