จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
ค้นหารายการทั้งหมด

Loading...
เลขฎีกาบริษัท/ห้างร้านวันเดือนปีจำนวนเงินประเภทของฏีกา
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13500.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 515.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 22000.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8500.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1260.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5750.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3200.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1350.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1154.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1955.10 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12000.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1375.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46000.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 162.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 96.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1013.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1276.51 เงินรายได้
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 41941.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2302.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2877.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4661.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4030.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4030.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2623.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 111.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 139.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 73802.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 30207.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2718.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2330.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1625.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 21200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4361.26 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7912.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 320.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5374.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12959.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2080.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1978.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2472.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 24327.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3526.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1220.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1524.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1489.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 70.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 64.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 80.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 126369.65 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 23330.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 77207.75 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6180.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 588.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 290.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8540.60 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8540.60 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2502.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3126.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13138.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 176495.75 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 26006.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 44534.25 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 24620.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 705.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 10808.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13508.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12838.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1174.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 560.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 701.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46513.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1260.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8346.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 141.24 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 61108.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7512.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 111.28 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 24600.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3370.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6500.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5580.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 20456.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 60280.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 23507.50 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 47310.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4575.70 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3184.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2709.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 10539.20 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4070.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8455.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7686.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6240.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14100.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2387.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19599.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 283909.25 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 9446.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 15439.75 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 244751.80 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 681.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 10539.20 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 27622.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 78.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6200.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 37.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 1957.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 2188.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 736133.00 เงินแผ่นดิน
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 126228.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 983.33 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 2520.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 250.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 11860.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 4454.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 755.20 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 2475.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 220.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 1375.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2560 300.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 2046.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 2900.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 5060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 9580.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 7400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 2507.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 4555.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 41389.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 5088.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 2190.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 2738.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4577.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4050.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 30161.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 12994.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 2090.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1978.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 2472.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 22867.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 3496.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1156.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1446.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินแผ่นดิน
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4080.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 16200.00 เงินรายได้
22 ตุลาคม พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
22 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
20 ตุลาคม พ.ศ.2560 3600.00 เงินรายได้
20 ตุลาคม พ.ศ.2560 3000.00 เงินรายได้
20 ตุลาคม พ.ศ.2560 300.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 46000.00 เงินแผ่นดิน
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 1507.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 880.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 4040.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 263.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 24828.01 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 4584.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 8664.05 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2560 1164.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 283909.25 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 9446.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 15439.75 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 246626.95 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 681.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 18000.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 8664.05 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 27622.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 78.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 116797.40 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 20758.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 65437.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 603.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 295.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 4100.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 8540.60 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 8540.60 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 1473.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 180506.75 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 27400.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 49736.25 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 26680.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 11276.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 14096.00 เงินรายได้
6 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
6 ตุลาคม พ.ศ.2560 66360.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2560 14300.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 2400.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail