จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
ค้นหารายการทั้งหมด

Loading...
เลขฎีกาบริษัท/ห้างร้านวันเดือนปีจำนวนเงินประเภทของฏีกา
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 96500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 153500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 595144.50 เงินแผ่นดิน
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 149256.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1177.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 131600.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 72450.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2479.00 เงินรายได้
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 188200.00 เงินรายได้
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4599.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7500.00 เงินรายได้
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 330.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 28350.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5290.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3005.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 87.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11535.55 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 328.70 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 65950.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2963.26 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5570.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 76700.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 360.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 104500.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 55000.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 40163.65 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6020.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 18997.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2070.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7181.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5574.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 407.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 17.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 582.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 64.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 26.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 32.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22249.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6702.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1379.80 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 60.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 74.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 74.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 405.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 55100.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 122328.75 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 23716.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 82359.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 8300.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 572.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 303.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22485.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1136.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5700.10 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 586.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 593.58 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 33.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 194305.95 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 27358.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2790.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 51485.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14340.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15168.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11877.10 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10298.90 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 762.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 548.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 508.20 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 9980.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15171.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2930.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2019.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 17500.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3388.08 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2774.30 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 65750.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 13990.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10500.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 45.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 60000.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4200.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 180.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7002.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 700.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 104500.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3680.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 254226.41 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 9790.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 13895.60 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4848.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3886.45 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 204.55 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 269246.44 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1034.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11535.55 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7995.30 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 328.70 เงินแผ่นดิน
31 ตุลาคม พ.ศ.2561 9095.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 4050.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 16047.75 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 5400.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 1440.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 1709.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 904.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 425.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 7704.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 68690.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 30300.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 13700.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 7370.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 14155.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 19260.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 382.50 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 1039.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 41389.17 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 6966.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 139.10 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 315.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 62569.29 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 11958.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 171.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 277.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 24400.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 74200.00 เงินรายได้
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 35625.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 2375.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 2645.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 563329.31 เงินแผ่นดิน
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 131472.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 1281.86 เงินรายได้
18 ตุลาคม พ.ศ.2561 7300.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 ตุลาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 65.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2750.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 3356.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2375.40 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 32690.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 15642.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 11760.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 2760.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 650.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 1650.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 307181.59 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 7225.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 850.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 1734.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 895.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 22416.85 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1349.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 5155.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1522.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 19243.47 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1522.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 89028.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1050.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 53060.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2918.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 20000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 20250.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 93600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 49782.61 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 53263.47 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 10700.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 36253.47 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2750.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 42570.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 5976.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 16188.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2080.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 595.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 743.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 7457.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1334.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4689.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 55858.90 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 7262.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 31147.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 3081.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 3854.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 877.10 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 877.10 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 34031.45 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 6674.25 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4070.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1229.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1536.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 713.14 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 119136.90 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 23116.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 77700.25 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 10350.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 648.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 335.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 21891.70 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 1102.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 201728.30 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 26592.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 35807.25 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 12300.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 11368.90 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 14617.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 1750.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 9750.00 เงินรายได้
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 251292.95 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 8837.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 13691.05 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 261433.16 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินแผ่นดิน
2 ตุลาคม พ.ศ.2561 90.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินแผ่นดิน
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail