จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
ค้นหารายการทั้งหมด

Loading...
เลขฎีกาบริษัท/ห้างร้านวันเดือนปีจำนวนเงินประเภทของฏีกา
17 มกราคม พ.ศ.2562 4600.00 เงินรายได้
16 มกราคม พ.ศ.2562 3880.00 เงินรายได้
16 มกราคม พ.ศ.2562 8330.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 มกราคม พ.ศ.2562 17400.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 7630.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 16872.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 1185.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 1170.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 5000.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2562 15450.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2562 4400.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2562 1033.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2562 42000.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2562 83.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2562 2323.14 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2562 12809.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2562 182.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 1700.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 13804.10 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 5540.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 1680.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 5945.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 15550.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 29340.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 44400.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 22241.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 6710.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 3005.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 11535.55 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 6500.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 4270.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 500108.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 8800.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 120.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 2311.95 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 4552.85 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 7185.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 10000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 5543.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 20000.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 40088.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 21157.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มกราคม พ.ศ.2562 20050.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 10150.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 16640.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มกราคม พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มกราคม พ.ศ.2562 15000.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 3415.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 114587.50 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 23706.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 91052.75 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 6170.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 1731.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 327.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 22485.50 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 1136.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 6632.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 189116.20 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 27358.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 60238.25 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 10200.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 805.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 577.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 15168.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 11877.10 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 1395.00 เงินรายได้
5 มกราคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 65280.83 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 10386.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 89.88 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2562 15750.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 40433.62 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2562 6642.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2562 17120.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 5110.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 161.53 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2562 1500.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 1926.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 2619.72 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 7200.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 11413.33 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 9000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2562 1260.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 255339.41 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 8617.00 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 13895.60 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 2424.00 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 269625.44 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 655.00 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 18000.00 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 11535.55 เงินแผ่นดิน
2 มกราคม พ.ศ.2562 2520.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มกราคม พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มกราคม พ.ศ.2562 30650.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 151.45 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 186.21 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 840.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 5460.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 8500.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 4146.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 121000.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 6500.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2561 13350.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 417.31 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 13890.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 23690.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 2010.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 17750.00 เงินรายได้
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินแผ่นดิน
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 630.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 1750.00 เงินแผ่นดิน
21 ธันวาคม พ.ศ.2561 425.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2561 22500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 19983.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 1140.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 5400.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 2728.50 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 587934.75 เงินแผ่นดิน
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 126672.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 2110.04 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2561 24300.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2561 11900.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2561 8500.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 57600.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 380.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 11000.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 6540.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 3841.80 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 9319.25 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 500108.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 500108.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 390269.72 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 1200.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 800.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 74400.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2561 11422.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 ธันวาคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 18400.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 12300.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 14800.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 12500.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 8500.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 10800.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 205.00 เงินแผ่นดิน
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 330.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 88800.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 22352.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 6599.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 450.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 97050.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 1395.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 2250.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 3750.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 44676.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 14509.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 2060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 7195.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 5534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 42350.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 5925.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 3005.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 11535.55 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 42000.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 22000.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 6030.20 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 7500.00 เงินแผ่นดิน
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 114400.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 17640.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 88340.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 475.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 64095.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 117601.25 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 23706.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 84747.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 8260.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 2965.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 295.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 22485.50 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 1136.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 193095.95 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 27358.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 51586.50 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 14270.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 1179.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 15168.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 11877.10 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 2790.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2561 132250.00 เงินรายได้
3 ธันวาคม พ.ศ.2561 651850.00 เงินรายได้
3 ธันวาคม พ.ศ.2561 54100.00 เงินรายได้
3 ธันวาคม พ.ศ.2561 1440.00 เงินแผ่นดิน
3 ธันวาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 55000.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 264016.41 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 9793.81 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 2424.00 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 270280.44 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 1034.70 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 11535.55 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 332.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 16612.59 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1510.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 535750.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14000.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 555250.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 13895.60 เงินแผ่นดิน
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 71950.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 479550.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 12840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1700.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 210.00 เงินแผ่นดิน
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 39630.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 750.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 462850.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3092.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11448.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1510.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3500.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 390269.72 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 9500.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 439850.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 192650.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4420.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 289200.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1731.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 72000.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 295100.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 62509.73 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 12942.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 124.12 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1202.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 40502.29 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5622.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 133.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 185900.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7579.80 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2115.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 90.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 179400.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 800.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 96500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 153500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 595144.50 เงินแผ่นดิน
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 149256.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1177.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 131600.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 72450.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2479.00 เงินรายได้
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 188200.00 เงินรายได้
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4599.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7500.00 เงินรายได้
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 330.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 28350.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5290.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3005.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 87.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11535.55 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 328.70 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 65950.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2963.26 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5570.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 76700.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 360.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 104500.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 55000.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 40163.65 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6020.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 18997.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2070.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7181.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5574.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 407.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 17.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 582.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 64.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 26.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 32.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22249.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6702.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1379.80 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 60.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 74.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 74.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 405.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 55100.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 122328.75 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 23716.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 82359.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 8300.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 572.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 303.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22485.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1136.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5700.10 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 586.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 593.58 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 33.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 194305.95 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 27358.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2790.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 51485.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14340.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15168.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11877.10 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10298.90 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 762.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 548.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 508.20 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 9980.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15171.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2930.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2019.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 17500.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3388.08 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2774.30 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 65750.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 13990.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10500.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 45.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 60000.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4200.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 180.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7002.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 700.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 104500.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3680.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 254226.41 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 9790.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 13895.60 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4848.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3886.45 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 204.55 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 269246.44 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1034.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11535.55 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7995.30 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 328.70 เงินแผ่นดิน
31 ตุลาคม พ.ศ.2561 9095.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 4050.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 16047.75 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 5400.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 1440.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 1709.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 904.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 425.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 7704.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 68690.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 30300.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 13700.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 7370.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 14155.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 19260.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 382.50 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 1039.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 41389.17 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 6966.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 139.10 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 315.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 62569.29 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 11958.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 171.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 277.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 24400.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 74200.00 เงินรายได้
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 35625.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 2375.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 2645.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 563329.31 เงินแผ่นดิน
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 131472.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 1281.86 เงินรายได้
18 ตุลาคม พ.ศ.2561 7300.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 ตุลาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 65.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2750.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 3356.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2375.40 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 32690.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 15642.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 11760.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 2760.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 650.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 1650.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 307181.59 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 7225.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 850.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 1734.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 895.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 22416.85 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1349.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 5155.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1522.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 19243.47 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1522.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 89028.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1050.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 53060.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2918.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 20000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 20250.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 93600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 49782.61 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 53263.47 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 10700.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 36253.47 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2750.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 42570.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 5976.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 16188.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2080.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 595.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 743.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 7457.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1334.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4689.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 55858.90 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 7262.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 31147.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 3081.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 3854.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 877.10 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 877.10 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 34031.45 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 6674.25 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4070.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1229.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1536.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 713.14 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 119136.90 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 23116.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 77700.25 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 10350.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 648.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 335.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 21891.70 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 1102.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 201728.30 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 26592.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 35807.25 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 12300.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 11368.90 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 14617.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 1750.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 9750.00 เงินรายได้
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 251292.95 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 8837.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 13691.05 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 261433.16 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินแผ่นดิน
2 ตุลาคม พ.ศ.2561 90.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินแผ่นดิน
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail