จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
ค้นหารายการทั้งหมด

Loading...
เลขฎีกาบริษัท/ห้างร้านวันเดือนปีจำนวนเงินประเภทของฏีกา
20 สิงหาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 สิงหาคม พ.ศ.2562 2400.00 เงินรายได้
20 สิงหาคม พ.ศ.2562 786.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 สิงหาคม พ.ศ.2562 2655.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 สิงหาคม พ.ศ.2562 43440.27 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 สิงหาคม พ.ศ.2562 2990.00 เงินรายได้
19 สิงหาคม พ.ศ.2562 112532.00 เงินรายได้
19 สิงหาคม พ.ศ.2562 49494.00 เงินรายได้
19 สิงหาคม พ.ศ.2562 95.00 เงินแผ่นดิน
16 สิงหาคม พ.ศ.2562 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 สิงหาคม พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 สิงหาคม พ.ศ.2562 8995.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 สิงหาคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้
16 สิงหาคม พ.ศ.2562 19800.00 เงินรายได้
16 สิงหาคม พ.ศ.2562 14230.00 เงินรายได้
15 สิงหาคม พ.ศ.2562 2880.00 เงินรายได้
15 สิงหาคม พ.ศ.2562 5265200.00 เงินรายได้
15 สิงหาคม พ.ศ.2562 49494.00 เงินรายได้
14 สิงหาคม พ.ศ.2562 4800.00 เงินรายได้
13 สิงหาคม พ.ศ.2562 7200.00 เงินรายได้
13 สิงหาคม พ.ศ.2562 2280.00 เงินรายได้
13 สิงหาคม พ.ศ.2562 5075.00 เงินรายได้
13 สิงหาคม พ.ศ.2562 96.00 เงินแผ่นดิน
13 สิงหาคม พ.ศ.2562 6300.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 4800.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 1840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 95200.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 31000.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 41900.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 16000.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 134150.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 2300.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 4400.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 2800.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 14000.00 เงินรายได้
9 สิงหาคม พ.ศ.2562 2090.00 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2562 15650.00 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2562 6050.00 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2562 33333.00 เงินรายได้
8 สิงหาคม พ.ศ.2562 17518.66 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 15650.00 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 90000.00 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 20564.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 6337.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 918.00 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 23459.80 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 3735.00 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
7 สิงหาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 217067.30 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 31868.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 68846.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 14510.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 905.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 492.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 17818.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 13443.40 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 11118.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 1224.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 1101.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 4800.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 1840.00 เงินรายได้
6 สิงหาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
5 สิงหาคม พ.ศ.2562 30050.00 เงินรายได้
5 สิงหาคม พ.ศ.2562 501009.19 เงินรายได้
5 สิงหาคม พ.ศ.2562 1470.00 เงินรายได้
5 สิงหาคม พ.ศ.2562 34000.00 เงินรายได้
5 สิงหาคม พ.ศ.2562 7490.00 เงินรายได้
5 สิงหาคม พ.ศ.2562 6825.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 สิงหาคม พ.ศ.2562 1260.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 สิงหาคม พ.ศ.2562 12729.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 สิงหาคม พ.ศ.2562 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 สิงหาคม พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 สิงหาคม พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 สิงหาคม พ.ศ.2562 31300.00 เงินรายได้
2 สิงหาคม พ.ศ.2562 872700.00 เงินรายได้
2 สิงหาคม พ.ศ.2562 2936.26 เงินรายได้
2 สิงหาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 16850.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 16600.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 6600.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 4900.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 9500.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 2090.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 63178.65 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 6000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 1850.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 1600.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 1300.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 36176.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 2655.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 260945.20 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 7825.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 14145.80 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 3030.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 498226.19 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 1129.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 42196.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 23459.80 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 526.00 เงินแผ่นดิน
1 สิงหาคม พ.ศ.2562 2104.00 เงินแผ่นดิน
31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1680.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 43300.00 เงินรายได้
31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 5392.80 เงินรายได้
30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 46950.00 เงินรายได้
30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6600.00 เงินรายได้
30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 92650.00 เงินรายได้
30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1680.00 เงินรายได้
30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้
30 กรกฎาคม พ.ศ.2562 90000.00 เงินแผ่นดิน
27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 40241.30 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6132.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 173.34 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 98800.00 เงินรายได้
26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 4200.00 เงินรายได้
26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 27450.00 เงินรายได้
26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1430.59 เงินรายได้
26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 16872.00 เงินรายได้
26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 11760.00 เงินรายได้
26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 4550.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 26500.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 24511.46 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6702.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 101.65 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 13917.35 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 34000.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6050.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 89496.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 38540.00 เงินรายได้
25 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6000.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 34950.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 10250.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2450.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 10250.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2450.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 7300.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 18400.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 4100.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 8400.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 54400.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 14500.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 120.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 10620.00 เงินรายได้
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6100.00 เงินรายได้
23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 24100.00 เงินรายได้
23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 121412.61 เงินแผ่นดิน
23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1550.00 เงินรายได้
23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1200.00 เงินรายได้
23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้
23 กรกฎาคม พ.ศ.2562 74400.00 เงินรายได้
22 กรกฎาคม พ.ศ.2562 107250.00 เงินรายได้
21 กรกฎาคม พ.ศ.2562 566010.00 เงินรายได้
20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1915.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กรกฎาคม พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 34850.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 43440.27 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 5130.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2400.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 14440.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 5450.00 เงินรายได้
19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2430.00 เงินรายได้
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 62550.00 เงินรายได้
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 43440.27 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 7262.00 เงินรายได้
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3450.00 เงินรายได้
18 กรกฎาคม พ.ศ.2562 7500.00 เงินแผ่นดิน
17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 15540.00 เงินรายได้
17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 15120.00 เงินรายได้
17 กรกฎาคม พ.ศ.2562 501009.19 เงินรายได้
16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 16800.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 13250.00 เงินรายได้
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3190.00 เงินรายได้
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 5350.00 เงินรายได้
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2500.00 เงินรายได้
15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 28500.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 10000.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1680.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1472.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1360.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1748.00 เงินรายได้
12 กรกฎาคม พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 10850.00 เงินรายได้
11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2185.64 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1020.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 5400.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6170.50 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 79.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 84920.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 125900.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 261500.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 179300.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 154600.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 76300.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 4100.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3087.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 246.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 11841.55 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 918.00 เงินรายได้
10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1500.00 เงินรายได้
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 24100.00 เงินรายได้
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 32722.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 854.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1067.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1498.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 62.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 62.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 20615.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6275.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2060.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 12729.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 40758.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 21095.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 629.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 786.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2655.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2655.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 696.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3911.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 30.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 51.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 64.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 141.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 141.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 29184.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2300.00 เงินรายได้
8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 5681000.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1109900.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 57800.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 39800.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 10773000.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3917.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 11949.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 24238.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 98707.75 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2088.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 331.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 23236.50 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1167.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 21673.50 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1494.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 95.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2253.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 192221.80 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 29162.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1395.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 68883.50 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 14490.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 905.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 696.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 15382.00 เงินรายได้
5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 13443.40 เงินรายได้
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1331200.00 เงินรายได้
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 15515.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 9600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 50000.00 เงินรายได้
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 260945.20 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 7825.00 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 14145.80 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 14261.40 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 750.60 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 12120.00 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 276610.44 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1129.00 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 18000.00 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 11841.55 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 22377.00 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 918.00 เงินแผ่นดิน
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 3056.34 เงินรายได้
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 7623.00 เงินรายได้
4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 9170.00 เงินรายได้
3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1743700.00 เงินรายได้
3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 6580.00 เงินรายได้
3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2375.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 865700.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 15355.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 16940.00 เงินรายได้
2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 617100.00 เงินรายได้
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 29184.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 323.14 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 38749.16 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 4668.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 222.56 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 34589.31 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 9834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 160.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 กรกฎาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 5500.00 เงินรายได้
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 1360.00 เงินรายได้
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 12280.00 เงินรายได้
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 16191.00 เงินรายได้
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 27170.00 เงินรายได้
28 มิถุนายน พ.ศ.2562 39000.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2562 2400.00 เงินรายได้
27 มิถุนายน พ.ศ.2562 2385.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 มิถุนายน พ.ศ.2562 2700.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 มิถุนายน พ.ศ.2562 2400.00 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2562 132.24 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2562 9500.00 เงินรายได้
26 มิถุนายน พ.ศ.2562 52850.00 เงินรายได้
25 มิถุนายน พ.ศ.2562 112.50 เงินแผ่นดิน
25 มิถุนายน พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
25 มิถุนายน พ.ศ.2562 8250.00 เงินรายได้
25 มิถุนายน พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
24 มิถุนายน พ.ศ.2562 10850.00 เงินรายได้
24 มิถุนายน พ.ศ.2562 116.00 เงินรายได้
24 มิถุนายน พ.ศ.2562 1840.00 เงินรายได้
24 มิถุนายน พ.ศ.2562 72000.00 เงินรายได้
24 มิถุนายน พ.ศ.2562 11800.00 เงินรายได้
24 มิถุนายน พ.ศ.2562 1750.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 1200.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 5905.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 69400.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 5400.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 12700.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 23500.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 300.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 129400.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 190100.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 243200.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 56500.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 2300.00 เงินรายได้
21 มิถุนายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
20 มิถุนายน พ.ศ.2562 60900.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 มิถุนายน พ.ศ.2562 13000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 มิถุนายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 มิถุนายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 มิถุนายน พ.ศ.2562 3600.00 เงินรายได้
19 มิถุนายน พ.ศ.2562 16850.00 เงินรายได้
19 มิถุนายน พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 มิถุนายน พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 มิถุนายน พ.ศ.2562 339031.47 เงินแผ่นดิน
18 มิถุนายน พ.ศ.2562 46800.00 เงินรายได้
18 มิถุนายน พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
18 มิถุนายน พ.ศ.2562 1046.46 เงินรายได้
18 มิถุนายน พ.ศ.2562 16872.00 เงินรายได้
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 11620.00 เงินรายได้
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 5501.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 2376.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 60.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 323.14 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 มิถุนายน พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 มิถุนายน พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มิถุนายน พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มิถุนายน พ.ศ.2562 2000.00 เงินแผ่นดิน
12 มิถุนายน พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 มิถุนายน พ.ศ.2562 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มิถุนายน พ.ศ.2562 426050.00 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2562 500108.00 เงินรายได้
11 มิถุนายน พ.ศ.2562 3562.00 เงินรายได้
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 1824600.00 เงินรายได้
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 20492.65 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 6389.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 2070.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 60.00 เงินรายได้
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 10800.00 เงินรายได้
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 8500.00 เงินรายได้
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 50500.00 เงินรายได้
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 12390.00 เงินรายได้
10 มิถุนายน พ.ศ.2562 66810.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 38751.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 21844.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 650.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 1329150.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 12729.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 4400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 14077.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 6140.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 3591000.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 3005.00 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 11535.55 เงินรายได้
7 มิถุนายน พ.ศ.2562 5380.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 949700.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 136080.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 3300.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 3090.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 9510.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 112274.75 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 23706.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 97222.50 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 2080.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 1950.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 341.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 22485.50 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 1136.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 190671.70 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 29162.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 70665.75 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 14560.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 805.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 650.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 16792.00 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 11877.10 เงินรายได้
6 มิถุนายน พ.ศ.2562 1395.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2562 4800.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2562 4046.62 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2562 20436.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2562 21240.00 เงินรายได้
5 มิถุนายน พ.ศ.2562 323.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มิถุนายน พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 186500.00 เงินรายได้
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 5880.00 เงินรายได้
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 255341.41 เงินแผ่นดิน
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 8675.00 เงินแผ่นดิน
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 13895.60 เงินแผ่นดิน
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 269325.44 เงินแผ่นดิน
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 955.00 เงินแผ่นดิน
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 18000.00 เงินแผ่นดิน
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 11535.55 เงินแผ่นดิน
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 1766.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 5090.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 50.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มิถุนายน พ.ศ.2562 209400.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 147950.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 6400.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 5540.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 868.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2890.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 14019.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 4900.00 เงินรายได้
31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 17200.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 190200.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 32100.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2535.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 380.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 90750.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 19940.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 8208.00 เงินรายได้
30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 26900.00 เงินรายได้
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 240700.00 เงินรายได้
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 246.00 เงินแผ่นดิน
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3740.00 เงินรายได้
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 5700.00 เงินรายได้
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 8000.00 เงินรายได้
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 26424.50 เงินรายได้
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1728.01 เงินรายได้หอพักสีชมพู
29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 186.87 เงินรายได้หอพักสีชมพู
28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 210600.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 10600.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 11200.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 19300.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 28200.00 เงินรายได้
28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3998.00 เงินรายได้
27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 163600.00 เงินรายได้
27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 66939.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 47358.78 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 9834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 74.90 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 32524.14 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 4710.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 234.33 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 80650.00 เงินรายได้
24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 5090.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 67450.00 เงินรายได้
23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 66939.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 36950.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3600.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1260.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 233156.28 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 392.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1995.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 810.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1920.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1440.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 74400.00 เงินรายได้
22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 14160.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2400.00 เงินรายได้
21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 22360.00 เงินรายได้
21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1819.00 เงินรายได้
21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 21330.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 10600.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 7600.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 17640.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 741.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1100.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1500.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1700.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1700.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 600.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1700.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 800.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 600.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 524059.41 เงินแผ่นดิน
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 106500.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1256.18 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 16872.00 เงินรายได้
17 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1840.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 16800.00 เงินรายได้
16 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 9600.00 เงินรายได้
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 50.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 13860.00 เงินรายได้
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 19796.00 เงินรายได้
15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 371.46 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 840.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 20400.00 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 99360.00 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 105000.00 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 54600.00 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 180.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2324.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 10000.00 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1200.00 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3660.00 เงินรายได้
14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 42000.00 เงินรายได้
13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 7200.00 เงินรายได้
13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 7400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 140000.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 22600.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 4100.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 259.50 เงินแผ่นดิน
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3750.00 เงินแผ่นดิน
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 20469.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 6402.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2080.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 12700.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 228.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2448.00 เงินรายได้
10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 7800.00 เงินรายได้
9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 21600.00 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2985.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 38250.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 22370.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 625.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 7401.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 5327.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 500108.00 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3005.00 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 11535.55 เงินรายได้
8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 15000.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 20200.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 2900.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 5952.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 20166.00 เงินรายได้
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3485.36 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 106078.50 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 23706.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 101549.75 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 4100.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1875.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 265.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 22485.50 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1136.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 196743.70 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 29162.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 70868.75 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 8310.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 805.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 625.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 16792.00 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 11877.10 เงินรายได้
6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 1395.00 เงินรายได้
3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 13200.00 เงินรายได้
2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 79.00 เงินรายได้
2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 3496.06 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 255641.41 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 8375.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 13895.60 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 269625.44 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 655.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 11535.55 เงินแผ่นดิน
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 5868.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 55990.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 11223.00 เงินรายได้
1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 13800.00 เงินรายได้
30 เมษายน พ.ศ.2562 2270.00 เงินรายได้
30 เมษายน พ.ศ.2562 59239.97 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 เมษายน พ.ศ.2562 14634.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 เมษายน พ.ศ.2562 46.01 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 เมษายน พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 เมษายน พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 เมษายน พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 เมษายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 เมษายน พ.ศ.2562 5500.00 เงินรายได้
29 เมษายน พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
29 เมษายน พ.ศ.2562 10500.00 เงินรายได้
29 เมษายน พ.ศ.2562 12469.00 เงินรายได้
29 เมษายน พ.ศ.2562 35727.42 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 เมษายน พ.ศ.2562 5004.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 เมษายน พ.ศ.2562 78.11 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 เมษายน พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 เมษายน พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 เมษายน พ.ศ.2562 980600.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2562 1430.00 เงินรายได้
26 เมษายน พ.ศ.2562 2850.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2562 612809.25 เงินแผ่นดิน
25 เมษายน พ.ศ.2562 169560.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2562 880.61 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2562 16872.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2562 300.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2562 4722.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2562 7750.00 เงินรายได้
25 เมษายน พ.ศ.2562 25889.72 เงินรายได้
23 เมษายน พ.ศ.2562 2872.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 เมษายน พ.ศ.2562 4500.00 เงินรายได้
22 เมษายน พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
22 เมษายน พ.ศ.2562 70.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 เมษายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
22 เมษายน พ.ศ.2562 2546.00 เงินรายได้
22 เมษายน พ.ศ.2562 16080.00 เงินรายได้
22 เมษายน พ.ศ.2562 1840.00 เงินรายได้
22 เมษายน พ.ศ.2562 72000.00 เงินรายได้
20 เมษายน พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2562 5000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2562 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2562 5000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 เมษายน พ.ศ.2562 16240.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 เมษายน พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
19 เมษายน พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 เมษายน พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 เมษายน พ.ศ.2562 400.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2562 8824.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2562 3591000.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2562 1680.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 เมษายน พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2562 980.00 เงินรายได้
18 เมษายน พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 เมษายน พ.ศ.2562 15400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 เมษายน พ.ศ.2562 15400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 เมษายน พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 เมษายน พ.ศ.2562 50400.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2562 2400.00 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 เมษายน พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 เมษายน พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
11 เมษายน พ.ศ.2562 500108.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2562 180.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 เมษายน พ.ศ.2562 12150.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2562 4025.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2562 23520.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2562 5903.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2562 1036.00 เงินรายได้
10 เมษายน พ.ศ.2562 6500.00 เงินรายได้
9 เมษายน พ.ศ.2562 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 20276.65 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 6585.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 2090.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 5450.00 เงินรายได้
9 เมษายน พ.ศ.2562 4485.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 เมษายน พ.ศ.2562 1750.00 เงินแผ่นดิน
9 เมษายน พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 เมษายน พ.ศ.2562 31993.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 38407.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 22263.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 575.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 7275.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 5453.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 เมษายน พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 เมษายน พ.ศ.2562 50400.00 เงินรายได้
5 เมษายน พ.ศ.2562 50400.00 เงินรายได้
5 เมษายน พ.ศ.2562 1840.00 เงินรายได้
5 เมษายน พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
5 เมษายน พ.ศ.2562 3005.00 เงินรายได้
5 เมษายน พ.ศ.2562 11535.55 เงินรายได้
5 เมษายน พ.ศ.2562 530.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 เมษายน พ.ศ.2562 800.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 เมษายน พ.ศ.2562 23484.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 102611.50 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 23706.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 103102.75 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 6150.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 1725.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 279.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 22485.50 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 1136.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 207486.70 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 29162.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 64435.75 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 4140.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 805.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 575.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 16792.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 11877.10 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 2402.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 1475.00 เงินรายได้
4 เมษายน พ.ศ.2562 2487.10 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
3 เมษายน พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
2 เมษายน พ.ศ.2562 4800.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 เมษายน พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
1 เมษายน พ.ศ.2562 255641.41 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2562 8375.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2562 13895.60 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2562 269625.44 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2562 655.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2562 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2562 11535.55 เงินแผ่นดิน
1 เมษายน พ.ศ.2562 2484.71 เงินรายได้
29 มีนาคม พ.ศ.2562 1137.00 เงินรายได้
29 มีนาคม พ.ศ.2562 1503.00 เงินรายได้
29 มีนาคม พ.ศ.2562 11340.00 เงินรายได้
29 มีนาคม พ.ศ.2562 30150.00 เงินรายได้
28 มีนาคม พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
28 มีนาคม พ.ศ.2562 35.00 เงินรายได้
28 มีนาคม พ.ศ.2562 7500.00 เงินรายได้
28 มีนาคม พ.ศ.2562 1780000.00 เงินรายได้
28 มีนาคม พ.ศ.2562 24232.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2562 4600.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2562 1890.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2562 10054.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2562 14732.00 เงินรายได้
26 มีนาคม พ.ศ.2562 8000.00 เงินแผ่นดิน
26 มีนาคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
25 มีนาคม พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มีนาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มีนาคม พ.ศ.2562 13440.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มีนาคม พ.ศ.2562 37219.83 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มีนาคม พ.ศ.2562 6042.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มีนาคม พ.ศ.2562 69.55 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มีนาคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มีนาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มีนาคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
25 มีนาคม พ.ศ.2562 4800.00 เงินรายได้
25 มีนาคม พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 มีนาคม พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 มีนาคม พ.ศ.2562 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 มีนาคม พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
25 มีนาคม พ.ศ.2562 230.00 เงินรายได้
25 มีนาคม พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
25 มีนาคม พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
25 มีนาคม พ.ศ.2562 4335.64 เงินรายได้
25 มีนาคม พ.ศ.2562 3452.00 เงินรายได้
22 มีนาคม พ.ศ.2562 54737.73 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มีนาคม พ.ศ.2562 8862.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มีนาคม พ.ศ.2562 35.31 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มีนาคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มีนาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มีนาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มีนาคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มีนาคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2562 2400.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2562 490822.84 เงินแผ่นดิน
20 มีนาคม พ.ศ.2562 109176.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2562 1113.87 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2562 16872.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2562 74400.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2562 2605.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2562 4250.00 เงินรายได้
18 มีนาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มีนาคม พ.ศ.2562 16416.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2562 1804.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2562 1624.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2562 2760.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2562 4735.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2562 16265.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2562 60220.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2562 56001.66 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 มีนาคม พ.ศ.2562 13440.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 มีนาคม พ.ศ.2562 4100.00 เงินรายได้
11 มีนาคม พ.ศ.2562 170.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มีนาคม พ.ศ.2562 514.00 เงินรายได้
8 มีนาคม พ.ศ.2562 3005.00 เงินรายได้
8 มีนาคม พ.ศ.2562 11535.55 เงินรายได้
8 มีนาคม พ.ศ.2562 4200.00 เงินรายได้
8 มีนาคม พ.ศ.2562 300.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มีนาคม พ.ศ.2562 466.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มีนาคม พ.ศ.2562 7500.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2562 1950.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2562 500.00 เงินแผ่นดิน
7 มีนาคม พ.ศ.2562 41896.92 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 240.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 20377.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 6474.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2562 38522.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 22061.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 662.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 7311.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 5417.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 5417.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 109041.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 23706.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 98456.25 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 4070.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 1986.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 315.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 22485.50 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 1136.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 2297.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 189860.95 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 27358.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 61428.50 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 8180.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 805.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 662.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 15168.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 11877.10 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2562 1395.00 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินแผ่นดิน
5 มีนาคม พ.ศ.2562 631.33 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2562 12800.00 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2562 9500.00 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2562 3615.70 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2562 500108.00 เงินรายได้
4 มีนาคม พ.ศ.2562 400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มีนาคม พ.ศ.2562 804.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 มีนาคม พ.ศ.2562 300.00 เงินรายได้
1 มีนาคม พ.ศ.2562 15900.00 เงินรายได้
1 มีนาคม พ.ศ.2562 8020.00 เงินรายได้
1 มีนาคม พ.ศ.2562 1658.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 59147.01 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 9654.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5452.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 7010.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 57.78 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 54900.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4542.60 เงินรายได้
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 39205.85 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5976.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 74.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 255399.41 เงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 8617.00 เงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 13895.60 เงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2424.00 เงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 269625.44 เงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 655.00 เงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 18000.00 เงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 11535.55 เงินแผ่นดิน
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 15901.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 92002.88 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 18198.03 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5105.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4200.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 7328.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1500.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5285.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 148038.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 511388.22 เงินแผ่นดิน
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1010.08 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4150.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 67200.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 16872.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2465.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 8750.00 เงินรายได้
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1885.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 6000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4000.00 เงินรายได้
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 35500.00 เงินรายได้
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 28636.36 เงินรายได้
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1590.91 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 3750.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 37920.00 เงินรายได้
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1300.00 เงินรายได้
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1840.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5880.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 11678.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 500108.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 -15400.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 15400.00 เงินรายได้
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 3500.00 เงินรายได้
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 10794.50 เงินรายได้
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 68670.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 16560.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 39500.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 125000.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 900.00 เงินแผ่นดิน
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 270.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 120.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 840.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1700.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 18200.00 เงินรายได้
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5260.00 เงินรายได้
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1800.00 เงินรายได้
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 6200.00 เงินรายได้
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 402341.00 เงินรายได้
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 46224.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 257300.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30000.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 56710.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 37775.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 22892.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 578.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 7284.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5444.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 3005.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 11535.55 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 360.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1590.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 11450.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2450.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 10250.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2450.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 3966.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 22489.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 6462.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 16600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 13750.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 191478.45 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 27358.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 59925.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 8150.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 805.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 578.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 15168.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 11877.10 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1395.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 112529.75 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 23706.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 95229.50 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4090.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1734.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 285.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 22485.50 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1136.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 2297.00 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 3309.42 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 4700.00 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 274700.00 เงินรายได้
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 7750.00 เงินรายได้
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 5452.00 เงินรายได้
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 9200.00 เงินรายได้
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 30000.00 เงินรายได้
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 8750.00 เงินรายได้
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 300.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 12500.00 เงินรายได้
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 1233.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
31 มกราคม พ.ศ.2562 1185.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
31 มกราคม พ.ศ.2562 3966.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2562 55000.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2562 255399.41 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2562 8617.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2562 13895.60 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2562 2424.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2562 269625.44 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2562 655.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2562 18000.00 เงินแผ่นดิน
31 มกราคม พ.ศ.2562 11535.55 เงินแผ่นดิน
30 มกราคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 9100.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 200.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2562 900.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
29 มกราคม พ.ศ.2562 1130.00 เงินแผ่นดิน
29 มกราคม พ.ศ.2562 730.00 เงินรายได้
28 มกราคม พ.ศ.2562 5300.00 เงินรายได้
28 มกราคม พ.ศ.2562 1578.00 เงินรายได้
28 มกราคม พ.ศ.2562 3927.00 เงินรายได้
28 มกราคม พ.ศ.2562 927.70 เงินรายได้
28 มกราคม พ.ศ.2562 71900.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2562 1890.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 มกราคม พ.ศ.2562 454.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 มกราคม พ.ศ.2562 3095.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 มกราคม พ.ศ.2562 4600.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้
24 มกราคม พ.ศ.2562 19200.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2562 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มกราคม พ.ศ.2562 5000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มกราคม พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มกราคม พ.ศ.2562 34380.30 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มกราคม พ.ศ.2562 5538.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มกราคม พ.ศ.2562 153.01 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มกราคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 มกราคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2562 4698.00 เงินรายได้
22 มกราคม พ.ศ.2562 313525.22 เงินแผ่นดิน
22 มกราคม พ.ศ.2562 64206.00 เงินรายได้
22 มกราคม พ.ศ.2562 2050.00 เงินรายได้
22 มกราคม พ.ศ.2562 1458.41 เงินรายได้
22 มกราคม พ.ศ.2562 74400.00 เงินรายได้
22 มกราคม พ.ศ.2562 49800.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มกราคม พ.ศ.2562 12500.00 เงินแผ่นดิน
22 มกราคม พ.ศ.2562 34727.28 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มกราคม พ.ศ.2562 3828.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มกราคม พ.ศ.2562 117.70 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มกราคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
22 มกราคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มกราคม พ.ศ.2562 13050.00 เงินรายได้
21 มกราคม พ.ศ.2562 40000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 มกราคม พ.ศ.2562 1521.80 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 มกราคม พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
21 มกราคม พ.ศ.2562 27394.20 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2562 1521.80 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 มกราคม พ.ศ.2562 1521.80 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 มกราคม พ.ศ.2562 13550.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2562 8000.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2562 1770.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2562 4600.00 เงินรายได้
16 มกราคม พ.ศ.2562 3880.00 เงินรายได้
16 มกราคม พ.ศ.2562 8330.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 มกราคม พ.ศ.2562 17400.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 7630.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 16872.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 1185.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 1170.00 เงินรายได้
15 มกราคม พ.ศ.2562 5000.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2562 15450.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2562 4400.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้
14 มกราคม พ.ศ.2562 1033.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2562 42000.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2562 83.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2562 2323.14 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2562 12809.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2562 182.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 2200.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 1700.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 13804.10 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 5540.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 1680.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 5945.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 15550.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 29340.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2562 44400.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 22241.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 6710.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 มกราคม พ.ศ.2562 7000.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 3005.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 11535.55 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 6500.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 4270.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 390269.72 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2562 500108.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 8800.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 120.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 2311.95 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 4552.85 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 7185.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 10000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2562 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 5543.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 20000.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2562 40088.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 21157.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มกราคม พ.ศ.2562 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มกราคม พ.ศ.2562 20050.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 10150.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 16640.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มกราคม พ.ศ.2562 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 มกราคม พ.ศ.2562 15000.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 3415.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 114587.50 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 23706.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 91052.75 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 6170.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 1731.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 327.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 22485.50 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 1136.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 6632.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 189116.20 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 27358.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 60238.25 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 10200.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 805.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 577.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 15168.00 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 11877.10 เงินรายได้
7 มกราคม พ.ศ.2562 1395.00 เงินรายได้
5 มกราคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 65280.83 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 10386.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 89.88 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มกราคม พ.ศ.2562 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2562 15750.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 40433.62 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2562 6642.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2562 17120.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 5110.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 161.53 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2562 1500.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 1926.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 2619.72 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 7200.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 11413.33 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2562 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 มกราคม พ.ศ.2562 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 9000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2562 1260.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 มกราคม พ.ศ.2562 255339.41 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 8617.00 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 13895.60 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 2424.00 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 269625.44 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 655.00 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 18000.00 เงินแผ่นดิน
3 มกราคม พ.ศ.2562 11535.55 เงินแผ่นดิน
2 มกราคม พ.ศ.2562 2520.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มกราคม พ.ศ.2562 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 มกราคม พ.ศ.2562 30650.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 151.45 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 186.21 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 840.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 5460.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 8500.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 4146.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 121000.00 เงินรายได้
2 มกราคม พ.ศ.2562 6500.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2561 13350.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 417.31 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 13890.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 23690.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 2010.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 17750.00 เงินรายได้
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินแผ่นดิน
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 630.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ธันวาคม พ.ศ.2561 1750.00 เงินแผ่นดิน
21 ธันวาคม พ.ศ.2561 425.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2561 22500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 19983.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 1140.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 5400.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2561 2728.50 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 587934.75 เงินแผ่นดิน
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 126672.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 2110.04 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 ธันวาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2561 24300.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2561 11900.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2561 2450.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2561 8500.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 57600.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 380.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 11000.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 6540.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 3841.80 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 9319.25 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 500108.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 500108.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 390269.72 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 1200.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 800.00 เงินรายได้
17 ธันวาคม พ.ศ.2561 74400.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2561 11422.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 ธันวาคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 18400.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 12300.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 14800.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 12500.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 8500.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 10800.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 205.00 เงินแผ่นดิน
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 330.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 ธันวาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 88800.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 22352.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 6599.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2561 450.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 97050.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 1395.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 2250.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 3750.00 เงินรายได้
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 43484.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 43484.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 44676.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 5990.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 14509.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 2060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 7195.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 5534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ธันวาคม พ.ศ.2561 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 42350.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 5925.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 3005.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 11535.55 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 42000.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 22000.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 6030.20 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2561 7500.00 เงินแผ่นดิน
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 114400.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 17640.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 88340.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 475.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 64095.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 117601.25 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 23706.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 84747.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 8260.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 2965.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 295.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 22485.50 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 1136.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 193095.95 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 27358.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 51586.50 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 14270.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 1179.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 15168.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 11877.10 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2561 2790.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2561 132250.00 เงินรายได้
3 ธันวาคม พ.ศ.2561 651850.00 เงินรายได้
3 ธันวาคม พ.ศ.2561 54100.00 เงินรายได้
3 ธันวาคม พ.ศ.2561 1440.00 เงินแผ่นดิน
3 ธันวาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 55000.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 264016.41 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 9793.81 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 2424.00 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 270280.44 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 1034.70 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 11535.55 เงินแผ่นดิน
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 332.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2561 16612.59 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1510.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 535750.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6000.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14000.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 555250.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 13895.60 เงินแผ่นดิน
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 71950.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 479550.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 12840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1700.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 210.00 เงินแผ่นดิน
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 39630.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 750.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 462850.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3092.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11448.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1510.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3500.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 390269.72 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 9500.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 439850.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 192650.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4420.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 289200.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1731.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 72000.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 295100.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 62509.73 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 12942.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 124.12 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1202.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 40502.29 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5622.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 133.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 185900.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7579.80 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2115.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 90.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 179400.00 เงินรายได้
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 800.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 96500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 153500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 31318.64 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 595144.50 เงินแผ่นดิน
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 149256.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1177.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3500.00 เงินรายได้
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 131600.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 16640.14 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 72450.00 เงินรายได้
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2479.00 เงินรายได้
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 188200.00 เงินรายได้
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4599.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7500.00 เงินรายได้
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 330.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 28350.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5290.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3005.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 87.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11535.55 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 328.70 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 65950.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2963.26 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5570.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 76700.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 360.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 104500.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 55000.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 40163.65 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6020.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 18997.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2070.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 612.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 765.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7181.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1398.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5574.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 560.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 699.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 407.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 17.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 582.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 64.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 26.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 32.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22249.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2758.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 6702.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1596.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1379.80 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 60.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 74.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 74.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 405.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 55100.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 122328.75 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 23716.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 82359.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 8300.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 572.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 303.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 22485.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1136.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 5700.10 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 586.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 593.58 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 33.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 194305.95 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 27358.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2790.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 51485.50 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 14340.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15168.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11877.10 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10298.90 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 762.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 548.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 508.20 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 9980.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 15171.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2930.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2019.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 17500.00 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3388.08 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 2774.30 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 65750.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 13990.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 10500.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 45.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 60000.00 เงินรายได้
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4200.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 180.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7002.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 700.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 104500.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3680.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 254226.41 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 9790.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 13895.60 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 4848.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 3886.45 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 204.55 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 269246.44 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 1034.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 11535.55 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 7995.30 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 328.70 เงินแผ่นดิน
31 ตุลาคม พ.ศ.2561 9095.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 4050.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 16047.75 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 5400.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2561 1440.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 1709.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 904.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
29 ตุลาคม พ.ศ.2561 425.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 7704.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 68690.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 30300.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 13700.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 7370.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 14155.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 19260.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 382.50 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 1039.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 41389.17 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 6966.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 139.10 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 315.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 62569.29 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 11958.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 171.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 ตุลาคม พ.ศ.2561 277.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 24400.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2561 74200.00 เงินรายได้
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 35625.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 2375.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
22 ตุลาคม พ.ศ.2561 2645.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 563329.31 เงินแผ่นดิน
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 131472.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2561 1281.86 เงินรายได้
18 ตุลาคม พ.ศ.2561 7300.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 ตุลาคม พ.ศ.2561 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 65.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2750.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 3356.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 2375.40 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 32690.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2561 15642.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 11760.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 2760.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 650.00 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2561 1650.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 307181.59 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 7225.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 850.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 1734.00 เงินรายได้
12 ตุลาคม พ.ศ.2561 895.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 22416.85 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1349.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 5155.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1522.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 19243.47 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1522.15 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 32223.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 859.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 89028.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1050.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 53060.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 2918.00 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินรายได้
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 20000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 20250.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 93600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 49782.61 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 53263.47 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 1800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 ตุลาคม พ.ศ.2561 10700.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 ตุลาคม พ.ศ.2561 36253.47 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2750.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 42570.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 5976.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 16188.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2080.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 595.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 743.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 2608.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 7457.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1334.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4689.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 55858.90 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 7262.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 31147.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 3081.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 3854.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 877.10 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 877.10 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 34031.45 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 6674.25 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 4070.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1229.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 1536.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
9 ตุลาคม พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 713.14 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 119136.90 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 23116.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 77700.25 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 10350.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 648.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 335.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 21891.70 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 1102.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 201728.30 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 26592.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 35807.25 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 12300.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 805.00 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 11368.90 เงินรายได้
8 ตุลาคม พ.ศ.2561 14617.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2561 1750.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 9750.00 เงินรายได้
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 251292.95 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 8837.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 13691.05 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 261433.16 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 852.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 11206.85 เงินแผ่นดิน
2 ตุลาคม พ.ศ.2561 90.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินแผ่นดิน
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 0.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
1 ตุลาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail