จัดการเลขที่เอกสารการเงิน
ค้นหารายการทั้งหมด

Loading...
เลขฎีกาบริษัท/ห้างร้านวันเดือนปีจำนวนเงินประเภทของฏีกา
22 มีนาคม พ.ศ.2561 13440.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 มีนาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 22500.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 825.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 1200.00 เงินรายได้
20 มีนาคม พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้
19 มีนาคม พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
16 มีนาคม พ.ศ.2561 6400.00 เงินรายได้
16 มีนาคม พ.ศ.2561 15150.00 เงินรายได้
16 มีนาคม พ.ศ.2561 3530.00 เงินรายได้
16 มีนาคม พ.ศ.2561 177083.30 เงินแผ่นดิน
16 มีนาคม พ.ศ.2561 2414.00 เงินรายได้
15 มีนาคม พ.ศ.2561 670.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 มีนาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 มีนาคม พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มีนาคม พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 มีนาคม พ.ศ.2561 3620.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 8150.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 6250.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 1944.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 9200.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 79800.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 22000.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 34600.00 เงินรายได้
14 มีนาคม พ.ศ.2561 328565.22 เงินรายได้
13 มีนาคม พ.ศ.2561 39826.09 เงินรายได้หอพักสีชมพู
12 มีนาคม พ.ศ.2561 180.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 30.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 17041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2825.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 8242.73 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2720.00 เงินรายได้
12 มีนาคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 35071.85 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 4198.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 479.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 599.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 6197.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มีนาคม พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 มีนาคม พ.ศ.2561 24855.05 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 18001.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 2040.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 22250.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 5432.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 มีนาคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มีนาคม พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 มีนาคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 4600.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 1600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 มีนาคม พ.ศ.2561 10500.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 680.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 10595.80 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 1120.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 5040.00 เงินรายได้
7 มีนาคม พ.ศ.2561 3253.18 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 มีนาคม พ.ศ.2561 2145.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มีนาคม พ.ศ.2561 4920.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 126947.25 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 23888.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 81065.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 6170.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 627.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 315.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 22701.50 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 1069.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 7542.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 173456.55 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 25998.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 56837.75 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 14440.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 16027.00 เงินรายได้
6 มีนาคม พ.ศ.2561 9207.40 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2561 18500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มีนาคม พ.ศ.2561 50000.00 เงินรายได้
5 มีนาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักสีชมพู
5 มีนาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มีนาคม พ.ศ.2561 41896.92 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มีนาคม พ.ศ.2561 420.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มีนาคม พ.ศ.2561 2670.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 มีนาคม พ.ศ.2561 1521.36 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
3 มีนาคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2561 6240.00 เงินรายได้
3 มีนาคม พ.ศ.2561 2157.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 11050.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 247411.75 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 8067.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 13466.25 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 2121.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 253957.84 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 533.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 27548.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 152.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 938.00 เงินแผ่นดิน
2 มีนาคม พ.ศ.2561 5130.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 8690.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 245580.00 เงินรายได้
2 มีนาคม พ.ศ.2561 12500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 720.00 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1005.80 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 8448.00 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 24000.00 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5857.07 เงินรายได้
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 28905.92 เงินรายได้
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 941.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3950.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 56000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4356.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 167.99 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 145762.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 26598.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 653.77 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 49250.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 10170.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 191.53 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1760.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16872.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 121944.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1526.89 เงินรายได้
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 689538.19 เงินแผ่นดิน
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 10750.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 11740.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16090.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16090.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 43000.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1225.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1669.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 30000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2723.14 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3656.50 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12700.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12840.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 550.00 เงินรายได้
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1488.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1840.00 เงินรายได้
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5627.25 เงินรายได้
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3180.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1883.20 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 700.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 684.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1827.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 10950.00 เงินรายได้
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3600.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2180.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 24842.43 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 15000.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 8806.60 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4238.10 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 11217.00 เงินรายได้
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 48500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4600.00 เงินรายได้
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 37497.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 48723.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 83000.00 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 321574.47 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 317849.19 เงินรายได้
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16700.00 เงินรายได้
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 48723.40 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 55074.60 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 24890.05 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 17956.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 577.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 721.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1750.95 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 22253.35 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5429.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 38978.72 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 19920.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 76000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2707.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 242.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4770.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 900.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6500.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2825.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1089.00 เงินรายได้
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 44158.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 875.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1094.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6118.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 43000.00 เงินแผ่นดิน
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12500.00 เงินแผ่นดิน
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 26400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 46000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 58775.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 7222.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 25848.25 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3005.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3757.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1075.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 847.45 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 847.45 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 38125.95 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6649.75 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1229.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1536.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 923.30 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1170.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 354.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 17670.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 83200.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 13250.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 130311.75 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 23888.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 77734.50 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6200.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 578.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1069.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 22701.50 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 6774.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 175859.80 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 25998.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 56574.50 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 12300.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 16027.00 เงินรายได้
6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 9207.40 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1071.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 53081.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 7284.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 117.70 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 220.00 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5580.00 เงินรายได้
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2951.08 เงินรายได้
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 99057.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 11010.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 334.91 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2800.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 4122.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 118.77 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2574.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2200.00 เงินรายได้
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 5627.25 เงินรายได้
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 29911.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 292185.09 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 8811.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 15841.90 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 2121.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 253957.84 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 533.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 10894.15 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 27549.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 151.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 938.00 เงินแผ่นดิน
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 3000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 138600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
31 มกราคม พ.ศ.2561 55074.60 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
31 มกราคม พ.ศ.2561 50888.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
31 มกราคม พ.ศ.2561 24100.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2561 4512.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2561 14840.00 เงินรายได้
31 มกราคม พ.ศ.2561 390.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 10950.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 2300.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
30 มกราคม พ.ศ.2561 1600.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
30 มกราคม พ.ศ.2561 3400.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
30 มกราคม พ.ศ.2561 55000.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 37600.00 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 17208.50 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 317849.19 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 335867.41 เงินรายได้
30 มกราคม พ.ศ.2561 19278.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มกราคม พ.ศ.2561 40711.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 มกราคม พ.ศ.2561 37497.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มกราคม พ.ศ.2561 30533.40 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
30 มกราคม พ.ศ.2561 900.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
29 มกราคม พ.ศ.2561 17650.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 455910.00 เงินแผ่นดิน
29 มกราคม พ.ศ.2561 44400.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 1499.07 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 19684.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 230.00 เงินแผ่นดิน
29 มกราคม พ.ศ.2561 12500.00 เงินรายได้
29 มกราคม พ.ศ.2561 2442.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
29 มกราคม พ.ศ.2561 14180.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 13050.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 646.28 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 561.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 5949.50 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 800.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 6900.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 22270.62 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 1200.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 19988.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 8000.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 1954.80 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 2675.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 2244.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 2922.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 3280.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 3420.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 9295.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินรายได้
26 มกราคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 มกราคม พ.ศ.2561 45000.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2561 10200.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2561 23900.00 เงินรายได้
25 มกราคม พ.ศ.2561 10700.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 มกราคม พ.ศ.2561 2727.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
25 มกราคม พ.ศ.2561 2257.70 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
24 มกราคม พ.ศ.2561 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 มกราคม พ.ศ.2561 23900.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 19367.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 190.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 5580.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 94290.70 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 7935.00 เงินรายได้
23 มกราคม พ.ศ.2561 4280.00 เงินรายได้
22 มกราคม พ.ศ.2561 4000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มกราคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
22 มกราคม พ.ศ.2561 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 มกราคม พ.ศ.2561 11200.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2561 4100.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2561 4962.67 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
19 มกราคม พ.ศ.2561 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
19 มกราคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้
19 มกราคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 4100.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 7300.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
18 มกราคม พ.ศ.2561 54550.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 122900.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 8625.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 1680.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 1064.85 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 2825.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 348.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
17 มกราคม พ.ศ.2561 10500.00 เงินรายได้
16 มกราคม พ.ศ.2561 910.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 มกราคม พ.ศ.2561 50.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 มกราคม พ.ศ.2561 1025.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มกราคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 มกราคม พ.ศ.2561 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 8400.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 7200.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 400.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 44029.35 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 875.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1094.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 6247.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
11 มกราคม พ.ศ.2561 100.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 10000.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 4550.00 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 3701.58 เงินรายได้
11 มกราคม พ.ศ.2561 39840.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2561 13500.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2561 6250.00 เงินรายได้
10 มกราคม พ.ศ.2561 200.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 32100.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 11750.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 300.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 3620.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 24784.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 18200.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 2060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 1173.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 1466.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 1006.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 1006.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 24171.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 3511.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 มกราคม พ.ศ.2561 128230.25 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 23888.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 79834.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 6230.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 554.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 276.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 11350.75 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 11350.75 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 475.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 594.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 6774.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 14992.35 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 1656.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 832.65 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 832.65 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 175859.84 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 25998.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 54884.50 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 14380.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 705.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 2847.65 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 2847.65 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 8530.00 เงินรายได้
9 มกราคม พ.ศ.2561 10660.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2561 7080.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 1990.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 8590.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 2685.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 1075.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 55271.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 5982.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 175.48 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 มกราคม พ.ศ.2561 109500.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2561 46250.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2561 7300.00 เงินรายได้
8 มกราคม พ.ศ.2561 292185.09 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 8811.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 15841.90 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 22922.55 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 1206.45 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 8484.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 253957.84 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 533.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 18000.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 10894.15 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 27174.15 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 1064.85 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 27620.30 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 79.70 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 750.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 938.00 เงินแผ่นดิน
8 มกราคม พ.ศ.2561 2814.00 เงินแผ่นดิน
6 มกราคม พ.ศ.2561 2644.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 มกราคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินแผ่นดิน
4 มกราคม พ.ศ.2561 102300.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 40250.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 4500.00 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 259.52 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 166.85 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 269.45 เงินรายได้
4 มกราคม พ.ศ.2561 48338.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 8670.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 258.94 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
4 มกราคม พ.ศ.2561 12580.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 มกราคม พ.ศ.2561 78300.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 20250.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 4100.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 568.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 2997.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 9500.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 7000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 10020.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 7140.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 19684.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 144498.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 2050.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 1368.53 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 2000.00 เงินรายได้
3 มกราคม พ.ศ.2561 775330.00 เงินแผ่นดิน
29 ธันวาคม พ.ศ.2560 21000.00 เงินรายได้
29 ธันวาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2560 6000.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2560 5000.00 เงินรายได้
28 ธันวาคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2560 29700.00 เงินรายได้
27 ธันวาคม พ.ศ.2560 9750.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 97800.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 31500.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 19260.00 เงินรายได้
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
26 ธันวาคม พ.ศ.2560 863.96 เงินรายได้
22 ธันวาคม พ.ศ.2560 63300.00 เงินรายได้
22 ธันวาคม พ.ศ.2560 17750.00 เงินรายได้
22 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
22 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 37200.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 11000.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 29350.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 9000.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 5100.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 5700.00 เงินรายได้
21 ธันวาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2560 87600.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2560 33000.00 เงินรายได้
20 ธันวาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 31700.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 109500.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 46350.00 เงินรายได้
19 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 36288.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 2232900.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 765790.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 31700.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 14460.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 2400.00 เงินรายได้
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 19278.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 ธันวาคม พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 1646100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 557750.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 17100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 307596.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 15100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 17100.00 เงินรายได้
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 1650.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
15 ธันวาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 46087.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 1342200.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 528500.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 15100.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 380216.59 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 54000.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 16900.00 เงินรายได้
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 46087.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 840.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
14 ธันวาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 1546200.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 659500.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 16900.00 เงินรายได้
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 1479.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 ธันวาคม พ.ศ.2560 250.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 2247900.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 835250.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 54000.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 2709.00 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 10539.20 เงินรายได้
12 ธันวาคม พ.ศ.2560 420.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 41887.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 875.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1094.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 6379.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 2010.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
9 ธันวาคม พ.ศ.2560 1782.90 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4100.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 8400.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4800.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 14640.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4775.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4416.74 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 18606.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 6720.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 10440.00 เงินรายได้
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4077.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 29686.40 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 13288.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 2070.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 1173.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 1466.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 1006.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 1006.10 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 24201.85 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 3481.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 534.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 667.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 ธันวาคม พ.ศ.2560 857.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 297.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 675300.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 268750.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 4800.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 17078.27 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 131852.16 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 23330.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 73412.50 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 4150.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 561.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 284.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 10423.35 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 10423.35 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 995.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 1244.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 170469.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 25998.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 52695.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 22490.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 705.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 10808.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 13508.00 เงินรายได้
7 ธันวาคม พ.ศ.2560 6774.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 456600.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 190500.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 8400.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 624.00 เงินแผ่นดิน
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 1700.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 14000.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 317849.19 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 5400.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 2664.00 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 1859.10 เงินรายได้
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 43400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 297.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
6 ธันวาคม พ.ศ.2560 5000.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 315300.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 107750.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 4100.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 3506.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 3600.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 37497.60 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
4 ธันวาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 317.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 330.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 317.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 149400.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 49050.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
1 ธันวาคม พ.ศ.2560 19920.60 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 145200.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 41000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 60.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5641.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3020.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2560.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4370.10 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6000.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 300.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3809.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 952.00 เงินรายได้
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 283891.41 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 9463.84 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 15439.75 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 244749.50 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 683.30 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 18000.00 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 10539.20 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28372.00 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 78.00 เงินแผ่นดิน
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 92100.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 41750.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 120600.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 50500.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 187.00 เงินรายได้
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 122100.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46750.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4000.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 53811.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6378.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 150.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 67.41 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 433.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5201.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1182.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 94290.70 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2341.00 เงินรายได้
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1250.00 เงินแผ่นดิน
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1700.00 เงินแผ่นดิน
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1625.00 เงินรายได้
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 433.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 39215.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7596.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 138.03 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 71400.00 เงินรายได้
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 29500.00 เงินรายได้
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 82500.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 33750.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4962.66 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 380216.59 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 16050.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7490.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2170.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 804.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 680.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7100.00 เงินรายได้
23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2100.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6500.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 67500.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 32250.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4962.67 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 131100.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 44250.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6500.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14880.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 9500.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2128.40 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 747147.00 เงินแผ่นดิน
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 123174.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2050.00 เงินรายได้
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1066.79 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 76500.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28750.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2400.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 177.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46087.20 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2400.00 เงินรายได้
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 177.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46087.20 เงินรายได้หอพักสีชมพู
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1311.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 28200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13500.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2200.00 เงินรายได้
17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 515.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 22000.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8500.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1260.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5750.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3200.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1350.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1154.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1955.10 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12000.00 เงินรายได้
16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1375.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46000.00 เงินรายได้
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 162.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 96.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1013.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1276.51 เงินรายได้
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 41941.25 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5188.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2302.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2877.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4661.75 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4030.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4030.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2623.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 111.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 139.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2005.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 73802.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 30207.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2718.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2330.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 500.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1625.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 21200.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4361.26 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7912.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 320.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5374.00 เงินรายได้
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12959.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2080.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1978.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2472.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 24327.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2834.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3526.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1220.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1524.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1489.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 70.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 64.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 80.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 126369.65 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 23330.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 77207.75 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6180.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 588.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 290.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8540.60 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8540.60 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2502.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3126.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13138.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 176495.75 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 26006.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 44534.25 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 24620.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 705.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 10808.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13508.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12838.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1174.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 560.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 701.00 เงินรายได้
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 46513.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1260.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8346.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 141.24 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14400.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 61108.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7512.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 111.28 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 24600.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3370.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6500.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 5580.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 20456.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 60280.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 23507.50 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 47310.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4575.70 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 3184.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2709.00 เงินรายได้
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 10539.20 เงินรายได้
6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 4070.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 8455.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 7686.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6240.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 14100.00 เงินรายได้
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 2387.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 12600.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 19599.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 283909.25 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 9446.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 15439.75 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 244751.80 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 681.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 18000.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 10539.20 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 27622.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 78.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 6200.00 เงินรายได้
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 37.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 1957.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 2188.15 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 736133.00 เงินแผ่นดิน
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 126228.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 983.33 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 19684.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 2520.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 250.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 11860.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 4454.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 755.20 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 2475.00 เงินรายได้
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 220.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
31 ตุลาคม พ.ศ.2560 1375.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2560 300.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
30 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 2046.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 2900.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 5060.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 9580.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 7400.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 2507.50 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
27 ตุลาคม พ.ศ.2560 4555.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
25 ตุลาคม พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
25 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 19241.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1500.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 833.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1041.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 41389.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 5088.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 2190.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 2738.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4577.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4050.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 30161.25 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 12994.75 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 2090.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1978.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 2472.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 22867.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4432.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 3496.50 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1156.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1446.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 7500.00 เงินแผ่นดิน
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 4080.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
24 ตุลาคม พ.ศ.2560 16200.00 เงินรายได้
22 ตุลาคม พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
22 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
20 ตุลาคม พ.ศ.2560 3600.00 เงินรายได้
20 ตุลาคม พ.ศ.2560 3000.00 เงินรายได้
20 ตุลาคม พ.ศ.2560 300.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 46000.00 เงินแผ่นดิน
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 1507.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 880.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 4040.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 263.00 เงินรายได้
19 ตุลาคม พ.ศ.2560 24828.01 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 7000.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 4584.00 เงินรายได้
17 ตุลาคม พ.ศ.2560 8664.05 เงินรายได้
16 ตุลาคม พ.ศ.2560 1164.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 12700.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 283909.25 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 9446.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 15439.75 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 246626.95 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 681.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 18000.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 8664.05 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 27622.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 78.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 750.00 เงินแผ่นดิน
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 116797.40 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 20758.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 65437.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 603.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 295.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 4100.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 8540.60 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 8540.60 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 1473.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 1840.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 180506.75 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 27400.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 49736.25 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 26680.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 11276.00 เงินรายได้
9 ตุลาคม พ.ศ.2560 14096.00 เงินรายได้
6 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
6 ตุลาคม พ.ศ.2560 66360.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2560 14300.00 เงินรายได้
5 ตุลาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 1200.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 1000.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 2400.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 2000.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 100.00 เงินรายได้
4 ตุลาคม พ.ศ.2560 200.00 เงินรายได้
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินแผ่นดิน
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอหริภุญไชย
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพัก 40 ปี
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพักสีชมพู
3 ตุลาคม พ.ศ.2560 0.00 เงินรายได้หอพักแม่เหียะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักทะเบียนประมวลผล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU MIS

สารสนเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU Staff Web-Based E-Mail