Responsive image


 Login

 Note

กำหนดการใช้งานระบบ
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ทดลองงาน)
1. ช่วงเวลาเสนอชื่อผู้ประเมิน คือ วันที่ 6-7 สิงหาคม 2561
2. ช่วงเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

**กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยอีเมลล์และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าระบบด้วย อีเมลล์และรหัสบัตรประชาชนจากตรงนี้ -คลิ๊ก-