Responsive image


 Login

 Note

กำหนดการใช้งานระบบ
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (ทดลองงาน)
1. ช่วงเวลาเสนอชื่อผู้ประเมิน คือ วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 23.59 น.
2. ช่วงเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 23.59 น.

**กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยอีเมลล์และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าระบบด้วย อีเมลล์และรหัสบัตรประชาชนจากตรงนี้ -คลิ๊ก-