Responsive image


 เข้าสู่ระบบด้วย CMU IT ACCOUNT


 เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้บริการ (สำหรับ Username ในการประเมินโดยนักศึกษา)

 Note

กำหนดการใช้งานระบบ
1. ช่วงเวลาเสนอชื่อผู้ประเมิน คือ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น.
2. ช่วงเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 23.59 น.

*สำหรับการล็อคอินด้วยรหัสผู้ใช้บริการหอพักจะต้องทำการล็อคอินในหน้านี้ >>> ที่นี่

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก (Core competency) ได้ ที่นี่

**กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยอีเมลล์และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าระบบด้วย อีเมลล์และรหัสบัตรประชาชนจากตรงนี้ -คลิ๊ก-