Responsive image


 Login

 Note

กำหนดการใช้งานระบบ
1. ช่วงเวลาเสนอชื่อผู้ประเมิน คือ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 23.00 น.
2. ช่วงเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 23.00 น.

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก (Core competency) ได้ ที่นี่

**กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยอีเมลล์และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าระบบด้วย อีเมลล์และรหัสบัตรประชาชนจากตรงนี้ -คลิ๊ก-