Responsive image

 Note

กำหนดการใช้งานระบบ
1. ช่วงเวลาเสนอชื่อผู้ประเมิน คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.59 น.
2. ช่วงเวลาประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 23.59 น.

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์เกณฑ์การให้คะแนนสมรรถนะหลัก (Core competency) ได้ ที่นี่

**กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าระบบได้ด้วยอีเมลล์และรหัสผ่าน ท่านสามารถเข้าระบบด้วย อีเมลล์และรหัสบัตรประชาชนจากตรงนี้ -คลิ๊ก-